تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/۱٠/٦

بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته در منطقه بوئین زهرای قزوین

محسن حیدری ( کارشناس تحقیقات کشاورزی، شرکت کوهبنان، تهران، ایران )

 حسین حکم آبادی (دکتری باغبانی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته، دامغان، ایران)

مسئول مکاتبات agribusiness2@gmail.com

چکیده

به منظور بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته در منطقه بوئین زهرای قزوین، شرکت کوهبنان در مزرعه پاپلی در سال 1390 اقدام به جمع آوری و پیوند 32 رقم پسته شامل (رضائی، فندقی قریشی، نیش کلاغی، عباسعلی، شاهپسند، سفید پسته خراسان، ایتالیایی ریز، تاج آبادی، پاکزادی، لاهیجانی، ممتاز، سیف الدینی، فندقی 48، حضرتی، عامری، شصتی، خنجری، احمدآقایی، نظری، هراتی، بادامی کج، ممتاز2، داریوش، اکبری، جباری، کله قوچی، قطرویه، رحیم آبادی، سبز پسته، محسنی، سیریزی و موسی آبادی) روی پایه‌های بذری 8 ساله اکبری در باغ کلکسیون ارقام تجاری آن شرکت نمود. در سال‌های 1393 و 1394 اولین داده برداری ها از کلکسیون ارقام پسته در این باغ به عمل آمد. نتایج بررسی اولیه عملکرد کمی موئد آن است که بیشترین میانگین عملکرد در دو سال 93 و 94 در بین 32 رقم، به ترتیب مربوط به ارقام احمد آقایی، جباری و نظری بوده است. از نظر شاخص های کیفی نیز ارقام حضرتی، اکبری و هراتی دارای بالاترین میانگین وزن 100 دانه، ارقام عباسعلی، ایتالیایی ریز و خنجری دارای بالاترین میزان خندانی و ارقام قطرویه، رحیم آبادی، ایتالیایی ریز و حضرتی دارای کمترین میزان پوکی و ارقام حضرتی، هراتی و اکبری دارای بهترین انس و ارقام رحیم آبادی ، سبز پسته و نظری دارای بالاترین درصد مغز می‌باشند. از نظر شاخص تعداد دانه در خوشه نیز به ترتیب ارقام فندقی قریشی و لاهیجانی دارای بیشترین تعداد دانه در خوشه می‌باشند. این مطالعه به مدت دو سال دیگر ادامه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: سازگاری، عملکرد، ارقام، پسته، قزوین

( مقاله کامل در همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز پسته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در مورخ 26 آذر 1394 ارائه شد.)

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/٦/٢٩

مطلب 39. ارقام پسته دامغان

   دومین جشنواره پسته دامغان از تاریخ 25 لغایت 27 شهریور 94 در سالن هلال احمر شهر دامغان برگزار شد. این جشنواره در قالب نمایشگاهی جهت معرفی ارقام مختلف پسته دامغان، نهاده ها، ماشین آلات، ادوات آبیاری ، ادوات فرآوری و خدمات تحقیقاتی و فنی مهندسی کشاورزی ارائه گردید. این جشنواره محل مناسبی جهت تبادل نظر باغداران و کارشناسان باغبانی و سایر رشته های مرتبط بود. به این بهانه در ذیل به اختصار به برخی از مهمترین ویژگی های ارقام منطقه دامغان اشاره ای شده است.

   تنوع ذخائر ژنتیکی و مناطق پسته کاری در کشورمان یکی از مزیت های این صنعت به شمار می‌رود. ارقام خنجری، شاهپسند و عباسعلی بومی مناطق مختلف پسته کاری دامغان هستند که هم به لحاظ زمان رسیدن و هم به عنوان ارقام دارای قابلیت مصرف تازه خوری مطرح هستند.

رقم خنجری دامغان: میوه های این رقم بادامی شکل بوده و درختان آن دارای قدرت رشدی متوسط و عادت رشدی نیمه عمودی هستند. دارای سال آوری متوسطی است. بسته به منطقه زمان گلدهی متفاوت است. رقمی متوسط رس است. تعداد دانه در انس آن 23-24، درصد پوکی برابر 7 درصد و میزان دهن بست آن حدود 28-29 درصدمی باشد. از هر 100 گرم پسته خشک آن 55-56 گرم مغز بدست می‌آید. بیشتر به منظور تازه خوری در بازارهای داخلی مصرف می‌شود.

رقم شاهپسند: دارای میوه های بادامی شکل بوده و درخت آن دارای قدرت رشدی کم و عادت رشدی گسترده می‌باشد. از نظر سال آوری دارای سال آوری کمی است. تعداد دانه در خوشه آن 20 عدد است. زمان گلدهی بسته به اقلیم متفاوت است. از نظر زمان رسیدن متوسط رس است. میزان ناخندانی 9-10 درصد، پوکی بین 14 تا 15٪ و انس آن برابر 26 می‌باشد. از هر 100 گرم پسته خشک 52 گرم مغز حاصل می‌باشد. این رقم دارای بیشترین زود خندانی است.

رقم عباسعلی: درخت آن دارای قدرت رشدی زیاد و عادت رشدی عمودی تا نیمه عمودی است. تولید شاخه جانبی آن بالا است.  تعداد دانه در خوشه آن بین 8 تا 20 متفاوت است. درصد پوکی 8٪ و انس آن برابر 26 می‌باشد. از هر 100 گرم پسته خشک 47 گرم مغز حاصل می‌باشد. این رقم دارای سال آوری کمی است. از ویژگی های آن تحمل بالا به شوری و پسیل می‌باشد. قابلیت عرضه به صورت تازه خوری و خشک را دارد.

 

گردآوری

حیدری

منابع

اسماعیل‌پور، ع، 1384، خصوصیات و ویژگی های برخی از ارقام مهم پسته ایران، شورای انتشارات موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

شرافتی، ع، 1391، مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/٦/۱

مطلب 38. تغذیه بهینه درختان پسته (1)

عوامل متعددی در تغذیه بهینه درختان میوه و از جمله درختان پسته موثرند. از جمله این عوامل ویژگی های فیزیکی٬ شیمیایی٬ آلی و بیولوژیک خاک٬ کیفیت آب آبیاری٬ دور آبیاری٬ زمان و برنامه مناسب کود دهی٬ روش یا روش های مناسب کود دهی٬ کیفیت مناسب کود٬ تعداد مناسب دفعات کود دهی٬ مقدار متناسب نیاز کودی با سن گیاه٬ کانوپی درخت٬ بار سال جاری و بار سال آتی و تعادل بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است.

در این میان تغذیه بهینه مبتنی بر تعادل بین عناصر از اهمیت بسزایی برخوردار است. مصرف نامتعادل کود ها باعث بیشبود برخی از عناصر و اثرات سمیت ناشی از آن و یا کمبود های شدید و نهایتا کاهش عملکرد کمی و کیفی می‌شود. لازمه رسیدن به این تعادل غذایی استفاده از روش های نوین برنامه های تغذیه گیاهی از جمله روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) می باشد. این شاخص ها درصد مناسب و نسبت مناسب عناصر در برگ درخت را به عنوان شاخص های کلیدی تغذیه گیاهی بیان می‌کنند. خوشبختانه نرم های دریس برای پسته توسط اساتید محترم تغذیه گیاهی کشورمان در مقاطع مختلف بدست آمده است.

در روش دریس به دلیل ثابت بودن این نرم ها برای ارقام و اقلیم های متفاوت روش مناسب و دقیقی برای بررسی مسایل تغذیه ای پسته می‌باشد. (حشمتی رفسنجانی و ملکوتی 1377) در این روش به جای غلظت عناصر نسبت آنها مطرح است. همچنین بعضی از نسبت‌های عناصر غذایی مهمتر و معنی دار تر از بقیه می‌باشند. عملکرد بالا در صورتی بدست می‌آید که نسبت های مهم عناصر غذایی به مقادیر ایده آل نزدیک باشند. نتایج تحقیقات حسینی فرد  و همکاران 1384 نشان داد که ترتیب نیاز غذایی درختان پسته با عملکرد پایین در مناطق پسته کاری استان کرمان به صورت Mn>N>Zn>Cu>P>K>Ca>Fe>B>Mg  می‌باشد. که البته این ترتیب با نتایج حشمتی و همکاران متفاوت است.

روش دیگری که برای ارزیابی تعادل عناصر غذایی به کار می‌رود استفاده از شاخص تعادل غذایی (NBI) می‌باشد. این شاخص جمع کلیه شاخص های عناصر غذایی می‌باشد. هر اندازه شاخص تعادل غذایی به صفر نزدیک تر باشد، وضعیت تغذیه متعادل تر بوده و بالعکس مقادیر بالاتر این شاخص نشان دهنده عدم تعادل عناصر غذایی در زمان نمونه برداری است. (سجادی 1371)

 

حیدری


منابع مورد استفاده

1-   حشمتی رفسنجانی، محمد و ملکوتی، م.ج.1377. تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی در برگ پسته. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره 2، صفحات 345-351.

2-      حسینی فرد، سید جواد و همکاران، 1384. تشخیص نیاز غذایی پسته به روش دریس. موسسه تحقیقات پسته

3-  سجادی، ا.س.1371. روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS). انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب. 94 صفحه.

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱٢/٢٦

مطلب 37. ویژگی های کلی گونه های پسته به عنوان پایه

بیش از 95%  پایه های پسته در ایران پایه های بذری ارقام پسته اهلی (خوراکی) می باشند. این پایه سازگاری مطلوبی با پیوندک تمامی ارقام مختلف دارد. همچنین به دامنه دمایی 20- تا 45 درجه سانتی گراد تحمل دارد. گونه ای مقاوم به کم آبی و شوری ولی حساس به نماتد، گموز و ورتیسیلیوم می‌باشد. ارقام رایج به عنوان پایه شامل: سرخس ( رقم وحشی گونه P.vera )، بادامی زرند و قزوینی می‌باشد.

گونه کسور یا چاتلانقوش درختانی کوچک به طول 3-7 متر هستند. درختی مقاوم به خشکی ولی حساس به نماتد ، گموز و ورتیسیلیوم می‌باشد.

گونه آتلانتیکا گونه ای  به نسبه پر رشد و دارای ارتفاع تا 20 متر می‌ باشد. مقاوم به نماتد و گموز ولی حساس به ورتیسیلیوم می‌باشد.

گونه بنه که برخی از گیاه شناسان آن را زیر گونه آتلانتیکا می‌دانند دارای ارتفاع 3 تا 10-12 متر می باشد. دارای صمغ معطری به نام سقزاست. گیاهی مقاوم به خشکی و دارای مقاومت نسبی به نماتد ولی حساس به شوری، گموز و ورتیسیلیوم می‌باشد.

گونه اینتگریما که برخی از گیاه شناسان آن را زیر گونه Pistacia chinensis می‌دانند گونه ای پر شد، سازگار با پیوندک ها و مقاوم به ورتیسیلیوم می‌باشد. نام تجاری این پایه در آمریکا PGI می‌باشد.

گونه تربینتوس درختی کوچک به طول 2-5 متر می‌باشد. مقاوم به نماتد، گموز و شوری خاک ولی حساس به ورتیسیلیوم می‌باشد.

پایه های دو رگ (هیبرید های بین گونه ای) شامل پایه تجاری PGII (Pioneer GoldII )که حاصل گرده افشانی آزاد بین گونه ای آتلانتیکا به عنوان پایه والد مادری  و گونه اینتگریما به عنوان پایه والد پدری و همچنین پایه تجاری UCBI  (University of California Berkeley 1) که حاصل تلاقی کنترل شده (بسته) بین دو درخت منتخب (گزینش شده) از دو پایه فوق می‌‌باشد. پایه اخیر پر رشد، زود بارده و مقاوم به بیماریها می‌باشد.

پیشاپیش فرارسیدن بهار طبیعت و سال جدید را به همه هموطنانم و بالاخص باغداران زحمت کش تبریک عرض می نمایم. به امید سالی پر از سلامت و موفقیت برای همه ایرانیان

حیدری

26/12/93

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱۱/٦

مطلب 36. چکیده ای از هرس تربیت درخت پسته

(برگرفته از کتاب راهنمای تولید پسته)

اولین هرس زمستانه

-         اولین هرس زمستانه بعد از پیوند درخت شامل حذف قسمتی از پایه در بالای پیوند در درختان پیوند شده و حذف شاخه های انتخابی در درختان غیر پیوندی میباشد.

-         سربرداری در زمان خواب گیاه باعث افزایش تعداد شاخه های جانبی نسبت به سربرداری در زمان رشد میشود.

-         شاخه مربوط  به بالای پیوندک بایستی از فاصله 7.5 تا 10 سانتیمتری بالای پیوندک سربرداری شود.

-         درختان غیر پیوندی بر اساس وضعیت رشدشان هرس میشوند. پایه های دارای رشد ضعیف به میزان یک سوم تا نصف ارتفاع خود سربرداری میشوند.

-         در نهال های بذری پر رشد و قوی که دارای ارتفاعی به اندازه قیم یا بیشتر هستند تنک کردن شاخه های انتخابی کمتر از یک سوم درخت انجام شود .

-         شاخه اصلی بسته شده به قیم در فصل رشد در ارتفاع 91 سانتی متر به منظور رشد جانبی در بهار سربرداری میشود که بتوان در بهار پیوند زده شوند.

دومین هرس زمستانه

-         تعداد شاخه های ثانویه روی هر شاخه اولیه باید به 2-3 شاخه کاهش یابد.

-         فاصله دو شاخه 8-10 سانتی متر باشد.

-         بعد از انتخاب شاخه ها هر یک از آنها در فاصله 28-33 سانتی متری سربرداری شده و در صورت لزوم بسته شوند.

-         درختانی که در فصل رشد سربرداری میشوند باید به تعداد 3-4 شاخه تنک شده و سپس هر یک از شاخه های انتخابی در فاصله 28-33 سانتیمتری سربرداری شده و برای ایجاد شکل جامی عمودی بسته شوند.

سومین، چهارمین وپنجمین هرس زمستانه

2 تا 3 انشعاب روی انشعابات ثانویه انتخاب شده و در فاصله 46-61 سانتی متری سربرداری میشوند. معمولا نصف شاخه های بلند قطع شده و حذف برخی از شاخه های کوچک در داخل درختان متراکم نیز انجام میشود. حذف شاخه های مرکزی درختان 3 تا 8 سال پتانسیل تولید اولیه را کاهش داده و شاخه های به طرف خارج از مرکز درخت رشد بسیار زیادی میکنند.

بنابر این شکل اصلی درخت بایستی فقط با  تربیت در چهار سال اول شکل گیرد.

نکته: دستورالعمل مذکور مربوط به باغات پسته کالیفرنیا است. با عنایت به کاربرد پایه قوی و وجود سایر شرایط بهینه رشد، مقدار رشد رویشی در آنجا زیاد است. معمولا در باغات کشور ما به علت کاربرد پایه ضعیف و کم رشد و عدم فراهمی شرایط بهینه مقدار رشد رویشی کمتر است و لذا اجرای تمام موارد فوق الذکر احتمالا قابل اجرا نباشد.  

 

تلخیص

حیدری

 

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۱٠/٤

مطلب 35. ترجمه چکیده مقاله

               Pistachio rootstocks influence scion growth and ion relations under salinity and boron stress

   L.Ferguson, et al 2002

تاثیر پایه‌های پسته بر رشد پیوندک و ارتباطات یونی تحت تنش شوری و بر

چکیده:

عملکرد رقم کرمان پسته روی نهال دو ساله در سه پایه آتلانتیکا، اینتگریما و UCB1 کشت شده در مخزن شنی تحت تنش شوری (ترکیبی از so4، cl، و B) به مدت 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت.

چهار تیمار شوری آب با EC های (3.5، 8.7، 12 و 16) دسی زیمنس بر متر و با میزان بر برابر 10 میلی گرم در لیتر اعمال شد. رشد رقم کرمان بر اساس افزایش سطح برگ کل، افزایش قطر تنه و تولید بیوماس بالای سطح خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام پارامتر های رشدی با افزایش شوری کاهش یافت ولی تا حد Ec 12 معنی دار نبود.

به هر حال در Ec 16 دسی زیمنس رشد رقم کرمان روی پایه آتلانتیکا و UCB1 بهتر از پایه اینتگریما بود.

شروع و شدت خسارت برگی بین ارقام و تیمارها متفاوت بود و در ابتدا بیشتر مربوط به سمیت بر نسبت به اثرات شوری می‌شد. تجمع بر در بافت برگ خسارت دیده دارای دامنه ای از 1000 تا 2500 میلی گرم در کیلو‌گرم می‌شد.

آسیب برگ با افزایش شوری کاهش داشت اگرچه بر برگ به طور معنی داری کاهش نداشت که نشاندهنده اثر متقابل سینرژیستی بین بر و سایر عناصر میکرو را دارد. به هر حال برای پسته vera (خوراکی) روی پایه اینتگریما بیشترین سطح شوری (احتمالا ترکیبی از سمیت بر به اضافه کلر و یا سدیم) بیشترین آسیب را بوجود آورد.

شاخص های تعرق برگی، هدایت روزنه‌ای و تجمع کلروفیل در پسته خوراکی (Vera) تعیین شد. همچنین کاهش زیادی را در ارتباط با شوری و بر روی پایه اینتگریما نسبت به سایر دو پایه دیگر نشان می دهد.

ترجمه

حیدری

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/٩/۳

مطلب 34 . عارضه PBTS در پسته های رویشی (کلونال)  UCB1

در سه سال اخیر  تعداد زیادی از پایه های پسته رویشی (کلونال) UCB1 در باغات کالیفرنیا و آریزونا با علائمی مانند کوتاهی میانگره ، رشد کم، تورم جوانه های جانبی، الگوی رشد برجسته ، پیچ خوردگی ریشه ها و نهایتا گال ساقه مواجه شده اند.

درصد پایه های غیر طبیعی در باغات مبتلا شده از 8% تا 80% متغییر است و حدودا 30% پیوند ها در مزرعه موفقیت آمیز بوده است. در حدود یک الی دو سال پس از پیوند جوانه (T  ) خیلی از درختان دچار ترک خوردگی پوست غیر معمول در نزدیکی محل پیوند می شوند.

به این عارضه اصطلاحا Pistachio Bushy Top Syndrome)PBTS) اطلاق می شود.

احتمالا عامل این عارضه گونه ای باکتری از جنس Rhodococcus باشد. ولی تا کنون قطعیت آن اثبات نشده است.

تحقیق و ترجمه

حیدری

3/9/1393

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/۸/٢۸

مطلب 33. کمی هم درد دل گفتن

خدمات مشاوره فنی در زمینه کشاورزی و باغداری در کشور ما هنوز جایگاه مناسبی ندارد و دارای مشکلات عدیده ای است.

در ذیل فقط به دو مورد از این مشکلات اشاره ای شده است:

1. عدم تعریف جایگاه ترویجی برای کارسناسان بخش خصوصی

کارشناسان بخش خصوصی  که سال ها در زمینه ای تخصصی وارد کار شده اند و در سرما و گرما در باغ ها و گلخانه ها به تحقیق و آزمایش پرداخته و راه و روش افزایش بهره وری از منابع تولید (آب - خاک و گیاه ) را به تجربه آموخته اند در سیستم ترویجی کشور جایگاهی ندارند و دامنه فعالیت آنها محدود به باغات شرکت های خصوصی محل فعالیتشان می شود.  لازم است بخش دولتی با برنامه ریزی و  در قالب طرح های ترویجی از تجربیات ایشان استفاده نماید.

2. خلاء جایگاه خدمات فنی در سبد باغداران

برخی از باغداران به اهمیت موضوع کارشناسی و مسایل فنی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول خود آگاه نیستند و  برخی نیز با توجه به تجربیاتی که از کارشناسان کم تجربه دارند اعتقادی به امر کارشناسی ندارند. آن دسته هم که به آموختن این دست مسایل اعتقاد دارند حاضر نیستند هزینه مربوط به آن را تقبل نمایند. بار ها شده برخی از باغداران با در آمد مناسب از اینجانب دعوت نموده تا جهت بازدید باغ ایشان (با محدودیت زمانی که بنده دارم ) اقدام نمایم و بعد از بازدید و ارائه نکات فنی به ایشان حاضر به پرداخت مبلغ ویزیت نبوده اند.

به امید روزی که کارشناسی و خدمات فنی کشاورزی از جایگاه مناسبی برخوردار شود.

حیدری

28/8/93

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/٦/۱٩

مطلب 32. ترجمه خلاصه مقاله " ارزیابی ظرفیت جذب عناصر نیتروژن˛ فسفر و پتاسیم و رشد ریشه در درخت پسته دارای تناوب باردهی"

Assessment of nitrogen, phosphorus, and potassium uptake capacity and root growth in mature alternate-bearing pistachio (Pistacia vera) trees

 

R. C. ROSECRANCE, S. A. WEINBAUM and P. H. BROWN

Pomology Department, University of California Davis, Davis, CA 95616, USA

Summary We examined interrelationships between crop load, nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) uptake, and root growth in mature, alternate-bearing pistachio (Pistacia vera L.) trees. Pistachio trees bear heavy (on-year) and light (off-year) fruit crops in alternate years. Uptake and partitioning of N, P, and K among tree parts were determined during (a) spring flush (mid-March to late May), (b) nut fill (late May to early September), and (c) postharvest--leaf senescence (late September to early December). Nutrient uptake occurred primarily during nut fill in both on-year and off-year trees. In on-year trees, N and K uptake increased by 35 and 112 respectively, during nut fill compared with off-year trees. During this period, nutrients were allocated largely to embryo development in on-year trees and to storage in perennial tissues in off-year trees. Nutrient uptake was negligible between harvest and leaf senescence. Although root growth was reduced during nut fill in on-year trees compared with off-year trees, there was no relationship between root growth and the uptake of N, P or K from the soil. Our data support the hypothesis that sink demand regulates the uptake and distribution of N, P, and K in pistachio trees.

Keywords: crop yield, nutrient use efficiency, sink demand

 

خلاصه : (در این تحقیق)رابطه متقابل بین میزان محصول˛ جذب عناصر نیتروژن ˛ فسفر و پتاسیم و رشد ریشه در درخت پسته بارده دارای تناوب باردهی مورد آزمایش قرار گرفته است. درخت پسته در سالهای متناوب در سال آور محصول زیاد و در سال نیاور محصول سبکی تولید می کند. جذب و تقسیم بندی عناصر نیتروژن˛ فسفر و پتاسیم در اجزای درخت در طی مراحل رشد بهاره˛ پر کردن مغز و پس از برداشت (پیری برگ) تعیین شده است. جذب عناصر اصولا در طی پر شدن مغز هم در سال آور و هم در سال نیاور (بی بار) رخ می دهد. در سال آور جذب  نیتروژن و پتاسیم به ترتیب به مقدار 35 و 112 درصد افزایش (در طی پر شدن مغز) در مقایسه با درختان نیاور دارد. در طی این دوره در درختان آور عناصر به مقدار زیادی به توسعه جنین و در درختان نیاور (بی بار) به ذخیره در بافت های دائمی اختصاص یافته می شود. جذب عناصر در زمان مابین برداشت و پیری برگ ناچیز می باشد. اگرچه رشد ریشه در طی پر شدن مغز در درختان آور نسبت به درختان نیاور (بی بار) کاهش داشته است˛ رابطه ای بین رشد ریشه و جذب عناصر ازت˛ فسفر و پتاسیم از خاک وجود نداشت. داده های ما موید این فرضیه است که تقاضای محل مصرف˛ جذب و توزیع عناصر ازت˛ فسفر و پتاسیم را در درخت پسته تنظیم می کند.

 

لغات کلیدی: بار محصول˛ بازده مصرف عناصر˛ تقاضای محل مصرف

ترجمه

م.حیدری

19/6/1393

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۳/٥/۱۸

برآورد مقدار نیاز کود ازته در باغات پسته

در ذیل برآورد مقدار حدودی نیاز کودی کود های ازته اشاره شده است:

در منابع داخلی میزان نیاز تقریبی پسته به ازت خالص را در سال آور 600 گرم به ازای هر اصله درخت برای درختان بالای 12 سال عنوان شده است. (همچنین در یک کار تحقیقی انجام شده در مرکز تحقیقات یزد نیز نیاز ازته یک اصله درخت 20 ساله پسته حدود 700 – 800 گرم ازت خالص بر حسب سال آور و نیاور برآورد شده است.)

 با فرض نیاز ازته حدود 600 گرم برای هر اصله درخت بارور پسته و با عنایت به اینکه به طور معمول هر دو سال یکبار 20 تن در هکتار کود دامی (گاوی) مصرف می شود در نتیجه سهم سالانه آن 10 تن در هکتار خواهد شد.

با توجه به حدود 2% ازت خالص در کود گاوی  و 550 اصله درخت در هکتار ˛ سالانه مقدار 360 گرم از این نیاز به کمک کود دامی تامین میشود و نیاز به تامین حدود 240 گرم ازت خالص از منابع شیمیایی خواهد بود.

در صورتی که از کود سولفات آمونیوم (21%) به عنوان منبع شیمیایی جهت تامین مقدار فوق (240 گرم)  استفاده شود لذا به ازای هر اصله درخت سالانه نیاز به 1.150 کیلوگرم کود سولفات آمونیوم (در سه قسط به صورت کود سرک در فروردین – خرداد و شهریور) خواهد بود.

همچنین با عنایت به اینکه در سیستم قطره ای میزان مصرف کود ازته تقریبا نصف ازت مصرفی در سیستم جوی و پشته ای در نظر گرفته میشود لذا مقدار فوق به نصف کاهش پیدا می کند.

 

حیدری

18/5/1393

مطالب قدیمی تر »
محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :