تحقیقات پسته

(خدمات مشاوره باغات پسته)

مطلب 32. ارزیابی ظرفیت جذب عناصر نیتروژن˛ فسفر و پتاسیم و رشد ریشه در درخت پسته
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱٩   کلمات کلیدی: جذب عناصر ،ازت ،فسفر ،پتاسیم

مطلب 32. ترجمه خلاصه مقاله " ارزیابی ظرفیت جذب عناصر نیتروژن˛ فسفر و پتاسیم و رشد ریشه در درخت پسته دارای تناوب باردهی"

Assessment of nitrogen, phosphorus, and potassium uptake capacity and root growth in mature alternate-bearing pistachio (Pistacia vera) trees

 

R. C. ROSECRANCE, S. A. WEINBAUM and P. H. BROWN

Pomology Department, University of California Davis, Davis, CA 95616, USA

Summary We examined interrelationships between crop load, nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) uptake, and root growth in mature, alternate-bearing pistachio (Pistacia vera L.) trees. Pistachio trees bear heavy (on-year) and light (off-year) fruit crops in alternate years. Uptake and partitioning of N, P, and K among tree parts were determined during (a) spring flush (mid-March to late May), (b) nut fill (late May to early September), and (c) postharvest--leaf senescence (late September to early December). Nutrient uptake occurred primarily during nut fill in both on-year and off-year trees. In on-year trees, N and K uptake increased by 35 and 112 respectively, during nut fill compared with off-year trees. During this period, nutrients were allocated largely to embryo development in on-year trees and to storage in perennial tissues in off-year trees. Nutrient uptake was negligible between harvest and leaf senescence. Although root growth was reduced during nut fill in on-year trees compared with off-year trees, there was no relationship between root growth and the uptake of N, P or K from the soil. Our data support the hypothesis that sink demand regulates the uptake and distribution of N, P, and K in pistachio trees.

Keywords: crop yield, nutrient use efficiency, sink demand

 

خلاصه : (در این تحقیق)رابطه متقابل بین میزان محصول˛ جذب عناصر نیتروژن ˛ فسفر و پتاسیم و رشد ریشه در درخت پسته بارده دارای تناوب باردهی مورد آزمایش قرار گرفته است. درخت پسته در سالهای متناوب در سال آور محصول زیاد و در سال نیاور محصول سبکی تولید می کند. جذب و تقسیم بندی عناصر نیتروژن˛ فسفر و پتاسیم در اجزای درخت در طی مراحل رشد بهاره˛ پر کردن مغز و پس از برداشت (پیری برگ) تعیین شده است. جذب عناصر اصولا در طی پر شدن مغز هم در سال آور و هم در سال نیاور (بی بار) رخ می دهد. در سال آور جذب  نیتروژن و پتاسیم به ترتیب به مقدار 35 و 112 درصد افزایش (در طی پر شدن مغز) در مقایسه با درختان نیاور دارد. در طی این دوره در درختان آور عناصر به مقدار زیادی به توسعه جنین و در درختان نیاور (بی بار) به ذخیره در بافت های دائمی اختصاص یافته می شود. جذب عناصر در زمان مابین برداشت و پیری برگ ناچیز می باشد. اگرچه رشد ریشه در طی پر شدن مغز در درختان آور نسبت به درختان نیاور (بی بار) کاهش داشته است˛ رابطه ای بین رشد ریشه و جذب عناصر ازت˛ فسفر و پتاسیم از خاک وجود نداشت. داده های ما موید این فرضیه است که تقاضای محل مصرف˛ جذب و توزیع عناصر ازت˛ فسفر و پتاسیم را در درخت پسته تنظیم می کند.

 

لغات کلیدی: بار محصول˛ بازده مصرف عناصر˛ تقاضای محل مصرف

ترجمه

م.حیدری

19/6/1393

 


 
مطلب 31. برآورد مقدار نیاز کود ازته در باغات پسته
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸   کلمات کلیدی: نیاز ،کود ،ازته

برآورد مقدار نیاز کود ازته در باغات پسته

در ذیل برآورد مقدار حدودی نیاز کودی کود های ازته اشاره شده است:

در منابع داخلی میزان نیاز تقریبی پسته به ازت خالص را در سال آور 600 گرم به ازای هر اصله درخت برای درختان بالای 12 سال عنوان شده است. (همچنین در یک کار تحقیقی انجام شده در مرکز تحقیقات یزد نیز نیاز ازته یک اصله درخت 20 ساله پسته حدود 700 – 800 گرم ازت خالص بر حسب سال آور و نیاور برآورد شده است.)

 با فرض نیاز ازته حدود 600 گرم برای هر اصله درخت بارور پسته و با عنایت به اینکه به طور معمول هر دو سال یکبار 20 تن در هکتار کود دامی (گاوی) مصرف می شود در نتیجه سهم سالانه آن 10 تن در هکتار خواهد شد.

با توجه به حدود 2% ازت خالص در کود گاوی  و 550 اصله درخت در هکتار ˛ سالانه مقدار 360 گرم از این نیاز به کمک کود دامی تامین میشود و نیاز به تامین حدود 240 گرم ازت خالص از منابع شیمیایی خواهد بود.

در صورتی که از کود سولفات آمونیوم (21%) به عنوان منبع شیمیایی جهت تامین مقدار فوق (240 گرم)  استفاده شود لذا به ازای هر اصله درخت سالانه نیاز به 1.150 کیلوگرم کود سولفات آمونیوم (در سه قسط به صورت کود سرک در فروردین – خرداد و شهریور) خواهد بود.

همچنین با عنایت به اینکه در سیستم قطره ای میزان مصرف کود ازته تقریبا نصف ازت مصرفی در سیستم جوی و پشته ای در نظر گرفته میشود لذا مقدار فوق به نصف کاهش پیدا می کند.

 

حیدری

18/5/1393


 
مطلب 30 . علف های هرز در باغات پسته
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳   کلمات کلیدی: کنترل علفهای هرز ،سم علف کش ،رانداپ ،پاراکوات

مطلب 30 . علف های هرز در باغات پسته

علف های هرز به عنوان یکی از مهمترین مشکلات دایمی باغداران پسته مطرح می باشد. متاسفانه در مراکز تحقیقاتی داخلی˛ در خصوص شناسایی˛ برآورد میزان خسارت˛ انواع روش های کنترل و سموم علف کش در باغات پسته کار زیادی انجام نشده است. در باغات پسته آمریکا جهت مراحل مختلف باغ و همچنین برای انواع علف های هرز و مراحل رشدی علف ˛ مدیریت و سموم علف کش خاص آن توصیه شده است.

  رقابت در جذب آب و مواد غذایی با درخت پسته˛ ایجاد مشکل در عملیات باغی˛ میزبان واسطه برای سن ها و کنه ها˛ رابطه انگلی با درخت˛ ممانعت از رسیدن نور به درخت و ترشحات سمی ریزوم ها از مهمترین خسارات علف های هرز در باغات پسته می باشند.

علف های هرز غالب در باغات پسته شامل: مرغ˛خارشتر˛ اسفناج باغی˛ پیچک صحرایی˛سلمک (سلمه تره)˛ هفت بند˛ علف شور˛ شیرین بیان˛تلخه˛ چسبک˛ علف خرس (کاتوس) و قیاق می باشند.

علف کش های رایج در باغات پسته ایران عمدتا محدود به دو سم گلایفوزیت و پاراکوات میشود که در ذیل به اختصار در خصوص این سموم نکاتی ارایه شده است.

نام عمومی: گلایفوزیت
نام تجاری: رانداپ

-          نحوه تاثیر: غیر انتخابی و سیستمیک

-           میزان مصرف: 6-12 لیتر در هکتار برای علف های هرز دایمی و 2-4 لیتر در هکتار برای علف های هرز یکساله (به طور متوسط 10 لیتر در هکتار مصرف می شود.)

-          مصرف فریگیت 0.5% یا سولفات آمونیوم 2% باعث کاهش دز مصرف به حدود 5-6 لیتر در هکتار میشود.

-          تاثیر: علف های هرز دایمی - یکساله و دوساله

-          میزان مصرف آب: 200-300 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

نام عمومی: پاراکوات

نام تجاری: گراماکسون

-          نحوه تاثیر:  غیر انتخابی و تماسی

-           میزان مصرف: 5 لیتر در هکتار

-          تاثیر: علف های هرز یکساله و قبل از گل دهی

-          میزان مصرف آب: 500 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود.

حیدری

23/4/1393 

 


 
مطلب 29. علل عارضه داغو در باغات پسته
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٧   کلمات کلیدی: داغو ،سنک ،سن ،عارضه

مطلب 29. علل عارضه داغو در باغات پسته

از مهمترین عوارض محصول پسته در مراحل اولیه تشکیل میوه آن عارضه داغو یا کشمشی شدن پسته در مرحله بین ارزنی تا نخودی شدن است.

سیاه شدگی پوست پسته از زمان تشکیل میوه تا سخت شدن پوست استخوانی در بین پسته کاران داغو نامیده می شود.

از مهمترین علل احتمالی این عارضه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. تغذیه: اثر عناصر روی و بر در گرده افشانی و تلقیح به اثبات رسیده است و در صورت کمبود این عناصر عمل تلقیح به خوبی انجام نشده و تعداد دانه در خوشه نسبت به حالت معمول کمتر خواهد شد و نهایتا خوشه ها تنک خواهند ماند. در بین عناصر˛ کمبود کلسیم و همچنین نسبت پایین کلسیم به منیزیم از مهمترین علل تاثیر گذار در عارضه داغو می باشند. در این عارضه سیاه شدگی میوه پسته معمولا از نوک  میوه شروع میشود و پوست میوه در محل داغو نرم باقی می ماند و با علایم سن زدگی و یا شن زدگی متفاوت است.
  2. در بین آفات نیز سنک ها و سن ها از مهمترین آفات موثر در ایجاد عارضه داغو می باشند. محل نیش زدگی این آفات عارضه فوق را به وجود می آورند. لذا در بررسی دقیق  می توان محل نیش زدگی آفت را مشاهده نمود. همچنین در بررسی داخل پوست پسته شبکه  توری سفید رنگی نیز معمولا مشاهده می شود.
  3. از مهمترین عوامل محیطی موثر در عارضه داغو به شن زدگی ( باد زدگی) و همچنین اختلاف زیاد دمای بین روز و شب در این عارضه می توان اشاره نمود. محل برخورد ضربه شن و یا شاخ و برگ معمولا شبیه به سن زدگی است با این تفاوت که سوراخ حاصل از نیش مشاهده نمی شود و همچنین شبکه توری سفید داخلی پوست نیز مشاهده نمی شود. علایم داغوی حاصل از تفاوت دمای روز و شب با ترک خوردگی پوست همراه است.

 

حیدری

27/2/1393

 


 
مطلب 28 : اهمیت موضوع گرده افشانی در باغات پسته
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳   کلمات کلیدی: گرده افشانی ،پایه نر ،روش ،مصنوعی

مطلب 28 : اهمیت موضوع گرده افشانی در باغات پسته

پسته گیاهی دو پایه است بدین معنی که گل های نر و ماده آن روی دو پایه جداگانه قرار دارند. گرده افشانی آن توسط باد انجام می شود. به طور معمول از نظر بیولوژی˛ گل ها در پایه های نر زود تر از گل های پایه های ماده باز می شوند و همین موضوع به یکی از مشکلات مهم گرده افشانی در باغات پسته بالاخص در مورد برخی ارقام دیر گل مثل رقم اکبری تبدیل شده است.

در ذیل به برخی از نکات مهم و کاربردی در خصوص گرده افشانی باغات پسته اشاره می شود.

1. محل و نسبت مناسب پایه های نر:

معمولا توصیه می شود اولین ردیف بیرونی عمود بر باد غالب یک قطعه جهت پیوند درختان نر در نظر گرفته شود و همچنین در داخل قطعات باغ نیز در طراحی باغات پسته در ایران توصیه میشود یک درخت نر در مرکز یک بلوک 5*5 درختان ماده قرار داشته باشد تا همپوشانی مناسب جهت گرده افشانی بوجود آید. به عبارتی نسبت 1 درخت نر به 24 درخت ماده مناسب ارزیابی می شود.

2. همزمانی گل دهی پایه های نر با  ارقام مختلف باغ:

 انتخاب پایه نر مناسب و همزمان با ارقام مختلف نیز از مواردی است که می بایست در نظر گرفته شود. به عبارتی مثلا در قطعات باغات دارای رقم اکبری می بایست حتما از پایه نر دیر گل جهت گرده افشانی استفاده نمود. همچنین در مورد باغاتی که دارای مخلوط چند رقم می باشند می بایست از انواع پایه های نر اعم از زود گل˛ متوسط گل و دیر گل استفاده نمود و حتی می توان روی یک پایه هم پیوند نر زود گل و هم دیر گل پیوند نمود تا دوره زمانی بیشتری را پوشش دهد.

3. استفاده از پایه نر مناسب:  (نقل از دکتر حکم آبادی):

ویژگی های پایه نر مناسب:

-           قوی و عمودی بودن رشد رویشی

-          طولانی بودن دوره گل دهی

-          زیاد و درشت بودن خوشه های گل نر

-          زیاد بودن تولید گرده به ازای هر خوشه در درخت که بستگی به نوع و رقم متفاوت است.

-          وضعیت تغذیه درخت نر تاثیر به سزایی در ویژگی های گرده آن دارد.

-          هم زمانی طول دوره گل دهی درختان نر با درختان ماده (رقم مورد نظر)

 4. استفاده از روش های گرده افشانی مصنوعی: (نقل از دکتر حکم آبادی)

-          روش استفاده از ترکیب با نسبت مناسبی از گرده تازه با آرد گندم  جهت گرده افشانی به کمک گرد پاش و یا کیسه های نازک

-          استفاده از شاخه دارای گل نر: در زمان شکوفایی گل های ماده˛ شاخه دارای خوشه های گل نر آماده لقاح از درختان نر جمع آوری شده  و روی شاخه های درختان ماده بسته می شوند. قرار دادن شاخه ها در ظرف حاوی آب˛ طول دوره گل دهی و کیفیت گرده تولیدی را افزایش می دهد.

 

گرد آوری

حیدری

23/1/1393


 
مطلب 27. اهمیت محلولپاشی فروت ست
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی: محلول پاشی ،فروت ست ،روی ،بر

مطلب 27. اهمیت محلولپاشی فروت ست

محلولپاشی به عنوان یک روش مکمل تغذیه ای در باغبانی سال هاست که کاربرد دارد. از مهمترین مراحل تغذیه ای محصولات باغی بالاخص باغات پسته محلولپاشی های کودی بهاره است. اولین محلولپاشی مرسوم در باغات پسته ترکیبی از کود اوره – کود سولفات یا کلات روی و بر می باشد که عموما به نام محلولپاشی فروت ست معروف است که در زمان تورم جوانه ها محلولپاشی می شود.

محلولپاشی ترکیبی متعادل از عناصر مذکور در تلقیح موثر بوده و باعث افزایش تعداد دانه در خوشه پسته (Fruit set ) می شود.

روی و بر از جمله عناصر کلیدی و موثر در عمل گرده افشانی و تلقیح می باشند.

عنصر روی در جوانه زنی دانه های گرده نقش داشته و کمک به رشد لوله گرده نموده و باعث لقاح و تشکیل میوه میشود.

کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن جوانه های زایشی و رویشی در درخت پسته میشود. همچنین تعداد دانه در خوشه نیز کاهش یافته و باعث تنکی خوشه ها می شوند. پوکی نیز از دیگر عوارض کمبود این عنصر می باشد.

عنصر بر نیز در گرده افشانی و لقاح نقش مهمی دارد. نقش عمده این عنصر در گلدهی و در قوه نامیه گرده و تلقیح اثبات شده است. کمبود این عنصر موجب ریزش خوشه های گل در درختان جوان می شود. عنصر بر کمک به افزایش عمر دانه گرده می کند. درخت پسته نسبت به سایر درختان به بر بیشتری نیاز دارد. در صورت کمبود بر خوشه های گل ریزش می کند.

از علایم کمبود بر پیچیده شدن و قاشقی شدن حاشیه برگ ها و پوکی محصول و تنکی خوشه می باشد.

نتایج تحقیقات مزرعه ای اینجانب موید افزایش قابل توجه ای در عملکرد و تعداد دانه در خوشه پسته در اثر محلول پاشی فروت ست می باشد.

لذا توصیه میشود در زمان مناسب و با استفاده از ترکیبی متعادل و مناسب هر مزرعه (بر حسب آزمایش خاک و برگ) کود های دارای برند های معتبر و با کیفیت در روز های ابتدایی بهار  و در زمان تورم جوانه ها محلول پاشی فوق انجام گیرد.

 

پیشاپیش فرا رسیدن بهار طبیعت و سال جدید را به هموطنان عزیزم به خصوص باغداران زحمت کش تبریک عرض می نمایم.

حیدری

26/12/92

  


 
مطلب 26 . برآورد نیاز گرمایی پروانه چوبخوار
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۳   کلمات کلیدی: نیاز گرمایی ،پروانه ،چوبخوار پسته

متن ذیل چکیده مقاله " برآورد نیاز گرمایی پروانه چوبخوار پسته در شرایط صحرایی " به قلم استاد ارجمند جناب آقای مهندس مهدی بصیرت میباشد.

پروانه چوبخوار پسته یکی از آفات مهم پسته است. این تحقیق در دو ایستگاه موسسه تحقیقات پسته کشور انجام شد.در این دو باغ روند تشکیل پیله و ظهور حشرات کامل این آفت در طول چهار سال ثبت شد. مجموع حرارت موثر برای درصد های مختلف تشکیل پیله شفیرگی و ظهور حشره کامل به دست آمد. آستانه حداقل حرارتی برای دوره های لارو زمستان گذران تا پیله شفیرگی- لارو زمستان گذران تا حشره کامل و پیله شفیرگی تا حشره کامل به ترتیب 10 -11 و 12 درجه سانتی گراد می باشد. مجموع حرارت موثر برای تشکیل 50 درصد پیله شفیرگی از لارو زمستان گذران بر اساس حداقل حرارتی 10 درجه سانتی گراد  73.6 درجه روز بدست آمد. اوج ظهور حشرات کامل به طور متوسط با 65 درصد ظهور حشرات کامل هم زمان بود. اگر این درصد ظهور حشرات کامل به عنوان پایه ای برای کنترل پذیرفته شود مجموع حرارت موثر از اول بهمن ماه برای 65% ظهور حشرات کامل از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارتی 11 درجه سانتی گراد 213.8 درجه روز محاسبه گردید. مجموع حرارت موثر برای 65% ظهور حشرات کامل بر اساس آستانه حداقل حرارتی 12 از زمان تشکیل 5 درصد پیله شفیرگی - 50 درصد تشکیل پیله شفیرگی و از 5 درصد ظهور حشرات کامل به ترتیب 145.3 - 126.9 و 71.6 درجه روز محاسبه شد.


 
مطلب 25. لزوم آزمایش ماسه و گچ قبل از مصرف در باغات پسته
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱   کلمات کلیدی: آزمایش ،ماسه ،باغ ،گچ

لزوم آزمایش ماسه و گچ قبل از مصرف در باغات پسته

یکی از اموری که در فصل زمستان باغداران به آن مبادرت می نمایند استفاده از ماسه و گچ خام جهت اصلاح باغات پسته می باشد که البته مصرف بجای آن می تواند در راستای پیشبرد اهداف اصلاحی خاک باغات هم از نظر اصلاح فیزیکی و شیمی خاک (چنانکه اینجانب نیز در برخی از مطالب وبلاگ به آن ها اشاره نموده ام) مفید باشد.

در هفته های گذشته اینجانب در بازدید دوره ای که از یکی از باغات منطقه قم داشتم مشاهده نمودم که در حال استفاده از ماسه در بین ردیف های باغ هستند که بنا به سفارش اینجانب آزمایشی از شوری نمونه ماسه مصرفی به عمل آمد که EC  ماسه پس از آزمایش برابر با 11.2 دسی زیمنس بر متر بود که موید شوری و نا مناسب بودن ماسه مورد استفاده بود.

در پژوهشی که جناب آقای دکتر حسینی فرد (محقق و استاد محترم موسسه تحقیقات پسته) پیرامون خصوصیات شیمیایی خاک هایی که باغداران به باغات خود اضافه می کنند انجام داده است به نتایج جالبی به شرح ذیل رسیده اند:

در 44% نمونه های مورد آزمایش EC  آنها بالای 8 بوده است. همچنین در نیمی از نمونه ها SAR بالای 15 بوده است. در 64% نمونه ها نسبت Ca به Mg کمتر از 1 بوده است. نتایج فوق موید کیفیت پایین برخی از خاک های اضافه شده به باغات پسته بوده است که نه تنها کمک به اصلاح خاک ننموده است بلکه باعث شوری و قلیاییت بیشتر خاک ها نیز شده است.

همچنین نمونه گچی که قرار بود آن باغدار محترم خرید نماید به پیشنهاد اینجانب به آزمایشگاه ارسال شد که میزان EC آن برابر 58.2  دسی زیمنس بر متر بود و میزان PH آن نیز برابر 7.7  بود که شوری و قلیاییت بالایی داشت.

فاکتور های مهم جهت آنالیز نمونه گچ خام (کشاورزی) مورد نظر  جهت مصرف در باغات شامل : شوری – اسیدیته – درصد آهک – درصد گچ و درصد حلالیت آن می باشد.

لذا لازم است باغداران قبل از مصرف ماسه و یا گچ به کمک آزمایشات ساده از کیفیت مطلوب محصول اطمینان حاصل نمایند.

 

حیدری

1/11/1392

 


 
مطلب 24. دوره آموزشی جامع پسته
ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱۸   کلمات کلیدی: دوره ،آموزشی ،پسته ،جامع

دوره آموزشی جامع پسته

انجمن پسته ایران به عنوان یک ارگان مردم نهاد موفق در عرصه های مختلف صنعت پسته ایران مطرح می باشد. یکی از عرصه های موفقیت انجمن پسته در سالیان اخیر توفیق در آموزش و ترویج آخرین دستاورد های علمی و کاربردی در زمینه های مختلف صنعت پسته در قالب نشر در وب سایت انجمن، نشریات خبری و فصلنامه های آن می باشد.

 در هفته گذشته نیز از مورخ 12 الی 15 آذر ماه انجمن پسته ایران به پیشنهاد جناب آقای مهندس نظری (عضو محترم هییت مدیره انجمن پسته) اقدام به برگزاری دوره آموزشی جامع پسته در شیراز نمود که لازم است از زحمات برگزارکنندگان این همایش بالاخص جناب آقای مهندس فیضی و اساتید محترم بالاخص استاد گرامی جناب آقای دکتر حکم آبادی تقدیر و تشکر به عمل آید.

دوره فوق با هدف افزایش دانش فنی تولیدکنندگان، واحد های فرآوری کننده، مشاورین و سایر دست اندرکاران صنعت پسته برگزار شد.

در خصوص برگزاری هر چه بهتر دوره های آتی در ادامه به چند پیشنهاد اشاره شده است:

-         پیشنهاد برگزاری استانی یا منطقه ای:

پیشنهاد می شود برگزاری چنین دوره هایی استانی و یا منطقه ای انجام شود تا اولا هزینه های مترتب به آن کاهش یافته و بعد مسافت مانعی جهت شرکت باغداران نشود. همچنین از آنجاییکه مسایل و مشکلات باغدارن بعضا منطقه ای می باشد عمده سر فصل ها بر اساس نیاز های منطقه برنامه ریزی شود.

-         تعیین سر فصل های مهم و کاربردی:

با توجه به محدود بودن زمان دوره های مشابه، بهتر است مهمترین سر فصل های کاربردی (از جمله اهمیت پایه و رقم ، اصول کاشت و پیوند، هرس و تربیت، آفات و بیماریهای کلیدی ، برنامه اصلاح خاک و تغذیه و آبیاری)جهت ارایه توسط اساتید انتخاب شوند تا از زمان دوره حداکثر بهره وری به عمل آید. لازم به ذکر است در دوره فوق تعدد سرفصل ها  از یک طرف و تعداد بسیار زیاد اسلاید ها از طرف دیگر برای حاضرین خسته کننده بود.

-         بازدید های میدانی:

بهتر است در حاشیه برگزاری این دوره ها، کارگاه های آموزشی و یا بازدید های میدانی از برخی باغات مدرن و پیشروی منطقه به عمل آید.

-         مباحثه بین کارشناسان و باغداران:

بهتر است در چنین پنل های آموزشی در پایان هر سر فصل زمانی نیز جهت رد و بدل کردن اطلاعات بین باغداران و کارشناسان گذاشته شود تا طرفین از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند.

با امید به توفیق روز افزون برای انجمن پسته ایران

 

حیدری

18/9/1391


 
مطلب 23. اصلاح خاک در باغات پسته (3)
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳   کلمات کلیدی: رابطه ،شوری ،عملکرد پسته

اصلاح خاک در باغات پسته (3)

این روز ها همزمان با شروع  عملیات اصلاح خاک یا به عبارت باغداران تعمیرات است. لازم است بعضی نکات حایز اهمیت در این خصوص یادآوری شود. مبنای برنامه ریزی جهت اصلاح خاک آزمایش خاک می باشد. اهداف اصلاحی خاک شامل اصلاح فیزیکی، شیمیایی ، آلی و بیولوژیک خاک می باشد. با توجه به اینکه معمولا باغات پسته در اراضی با حاصلخیزی کم و دارای محدودیت های شوری و قلیاییت احداث می شوند اصلاح و به سازی این نوع خاک ها از اهم امور معمول باغداران می باشد. در این مطلب به مهمترین مسایل مربوط به اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک اشاره ای میشود.

مهمترین محدودیت های فیزیکی خاک وجود خاک های مطبق یا لایه لایه، وجود لایه رسی و  لایه سخت یا غیر قابل نفوذ (آهکی،گچی و یا شور) میباشد.

مخلوط کردن خاک های لایه لایه با استفاده از بیل مکانیکی و یا ترنچر کمک به اصلاح این نوع خاک ها می کند. در خاک های دارای لایه سخت رسی نیز به هم زدن و مخلوط کردن خاک با ادوات شخم کمک به اصلاح و نفوذپذیری بهتر خاک می کند. راه حل اصلاح خاک های دارای لایه سخت شکستن لایه سخت است و نه مخلوط کردن آن . لذا جهت اصلاح خاک های دارای لایه سخت آهکی میبایست با استفاده از ساب سویلر ها خاک کاملا شکافته شود.

مهمترین محدودیت های شیمیایی خاک شوری و سدیمی بودن خاک ها است.

خاکی که دارای Ec بیشتر از 4 دسی زیمنس بر متر و ESP (درصد سدیم تبادلی) کمتر از 15 باشد خاک شور تلقی میشود. خاکی که دارای Ec کمتر از 4 و ESP بیشتر  از 15 باشد خاک قلیایی است و خاکی که دارای Ec بیشتر از 4 و ESP بیشتر  از 15 باشد خاک شور و قلیا است.

—        Ec مناسب خاک در باغات پسته می بایست کمتر از 8 باشد ولی پسته شوری تا 12 دسی زیمنس بر متر را تحمل میکند.

اخیرا در یک مقاله آمریکایی رابطه ای بین عملکرد باغات پسته با شوری خاک دیدم که در ذیل به آن اشاره شده است:

—        رابطه عملکرد پسته با Ec خاک:

—        (9.4  - ای سی) 8.4 -100= عملکرد پسته به %  

—        Ec  به ds/m

—        مثال : در Ec=20 عملکرد پسته به 11% میرسد.

—        نکته: تا Ec  حدود 10 کاهش عملکردی نداریم.

چنانچه قبلا نیز در  مقالات ارایه شده در این وبلاگ به آن اشاره شده است شستشوی خاک (آبشویی) تنها راه اصلاح خاک های شور و خارج ساختن املاح از محدوده فعال ریشه است که البته باید به این نکته توجه داشت که اگر خاکی دارای شوری و قلیاییت است شستشوی به تنهایی باعث قلیایی شدن خاک میشود.

 از انجاییکه در خاک های قلیایی سدیم به صورت تبادلی روی ذرات کلوییدی خاک قرار دارد، برای اصلاح این خاک ها میبایست سدیم تبادلی به وسیله کلسیم جایگزین گردد.

از روش های معمول اصلاح خاک های قلیایی چنانچه خاک دارای مقدار کمی آهک باشد استفاده از گچ خام و شستشوی خاک می باشد و در صورتیکه خاک آهکی باشد استفاده از گوگرد و مواد آلی و سپس شستشوی خاک میباشد.

 

 م.حیدری

3/9/1392

 


 
← صفحه بعد