تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/٦/٢٩

مطلب 39. ارقام پسته دامغان

   دومین جشنواره پسته دامغان از تاریخ 25 لغایت 27 شهریور 94 در سالن هلال احمر شهر دامغان برگزار شد. این جشنواره در قالب نمایشگاهی جهت معرفی ارقام مختلف پسته دامغان، نهاده ها، ماشین آلات، ادوات آبیاری ، ادوات فرآوری و خدمات تحقیقاتی و فنی مهندسی کشاورزی ارائه گردید. این جشنواره محل مناسبی جهت تبادل نظر باغداران و کارشناسان باغبانی و سایر رشته های مرتبط بود. به این بهانه در ذیل به اختصار به برخی از مهمترین ویژگی های ارقام منطقه دامغان اشاره ای شده است.

   تنوع ذخائر ژنتیکی و مناطق پسته کاری در کشورمان یکی از مزیت های این صنعت به شمار می‌رود. ارقام خنجری، شاهپسند و عباسعلی بومی مناطق مختلف پسته کاری دامغان هستند که هم به لحاظ زمان رسیدن و هم به عنوان ارقام دارای قابلیت مصرف تازه خوری مطرح هستند.

رقم خنجری دامغان: میوه های این رقم بادامی شکل بوده و درختان آن دارای قدرت رشدی متوسط و عادت رشدی نیمه عمودی هستند. دارای سال آوری متوسطی است. بسته به منطقه زمان گلدهی متفاوت است. رقمی متوسط رس است. تعداد دانه در انس آن 23-24، درصد پوکی برابر 7 درصد و میزان دهن بست آن حدود 28-29 درصدمی باشد. از هر 100 گرم پسته خشک آن 55-56 گرم مغز بدست می‌آید. بیشتر به منظور تازه خوری در بازارهای داخلی مصرف می‌شود.

رقم شاهپسند: دارای میوه های بادامی شکل بوده و درخت آن دارای قدرت رشدی کم و عادت رشدی گسترده می‌باشد. از نظر سال آوری دارای سال آوری کمی است. تعداد دانه در خوشه آن 20 عدد است. زمان گلدهی بسته به اقلیم متفاوت است. از نظر زمان رسیدن متوسط رس است. میزان ناخندانی 9-10 درصد، پوکی بین 14 تا 15٪ و انس آن برابر 26 می‌باشد. از هر 100 گرم پسته خشک 52 گرم مغز حاصل می‌باشد. این رقم دارای بیشترین زود خندانی است.

رقم عباسعلی: درخت آن دارای قدرت رشدی زیاد و عادت رشدی عمودی تا نیمه عمودی است. تولید شاخه جانبی آن بالا است.  تعداد دانه در خوشه آن بین 8 تا 20 متفاوت است. درصد پوکی 8٪ و انس آن برابر 26 می‌باشد. از هر 100 گرم پسته خشک 47 گرم مغز حاصل می‌باشد. این رقم دارای سال آوری کمی است. از ویژگی های آن تحمل بالا به شوری و پسیل می‌باشد. قابلیت عرضه به صورت تازه خوری و خشک را دارد.

 

گردآوری

حیدری

ایمیل:

 

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید

منابع

اسماعیل‌پور، ع، 1384، خصوصیات و ویژگی های برخی از ارقام مهم پسته ایران، شورای انتشارات موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

شرافتی، ع، 1391، مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی

 

 

نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٤/٦/۱

مطلب 38. تغذیه بهینه درختان پسته (1)

عوامل متعددی در تغذیه بهینه درختان میوه و از جمله درختان پسته موثرند. از جمله این عوامل ویژگی های فیزیکی٬ شیمیایی٬ آلی و بیولوژیک خاک٬ کیفیت آب آبیاری٬ دور آبیاری٬ زمان و برنامه مناسب کود دهی٬ روش یا روش های مناسب کود دهی٬ کیفیت مناسب کود٬ تعداد مناسب دفعات کود دهی٬ مقدار متناسب نیاز کودی با سن گیاه٬ کانوپی درخت٬ بار سال جاری و بار سال آتی و تعادل بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است.

در این میان تغذیه بهینه مبتنی بر تعادل بین عناصر از اهمیت بسزایی برخوردار است. مصرف نامتعادل کود ها باعث بیشبود برخی از عناصر و اثرات سمیت ناشی از آن و یا کمبود های شدید و نهایتا کاهش عملکرد کمی و کیفی می‌شود. لازمه رسیدن به این تعادل غذایی استفاده از روش های نوین برنامه های تغذیه گیاهی از جمله روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) می باشد. این شاخص ها درصد مناسب و نسبت مناسب عناصر در برگ درخت را به عنوان شاخص های کلیدی تغذیه گیاهی بیان می‌کنند. خوشبختانه نرم های دریس برای پسته توسط اساتید محترم تغذیه گیاهی کشورمان در مقاطع مختلف بدست آمده است.

در روش دریس به دلیل ثابت بودن این نرم ها برای ارقام و اقلیم های متفاوت روش مناسب و دقیقی برای بررسی مسایل تغذیه ای پسته می‌باشد. (حشمتی رفسنجانی و ملکوتی 1377) در این روش به جای غلظت عناصر نسبت آنها مطرح است. همچنین بعضی از نسبت‌های عناصر غذایی مهمتر و معنی دار تر از بقیه می‌باشند. عملکرد بالا در صورتی بدست می‌آید که نسبت های مهم عناصر غذایی به مقادیر ایده آل نزدیک باشند. نتایج تحقیقات حسینی فرد  و همکاران 1384 نشان داد که ترتیب نیاز غذایی درختان پسته با عملکرد پایین در مناطق پسته کاری استان کرمان به صورت Mn>N>Zn>Cu>P>K>Ca>Fe>B>Mg  می‌باشد. که البته این ترتیب با نتایج حشمتی و همکاران متفاوت است.

روش دیگری که برای ارزیابی تعادل عناصر غذایی به کار می‌رود استفاده از شاخص تعادل غذایی (NBI) می‌باشد. این شاخص جمع کلیه شاخص های عناصر غذایی می‌باشد. هر اندازه شاخص تعادل غذایی به صفر نزدیک تر باشد، وضعیت تغذیه متعادل تر بوده و بالعکس مقادیر بالاتر این شاخص نشان دهنده عدم تعادل عناصر غذایی در زمان نمونه برداری است. (سجادی 1371)

 

حیدری

 

ایمیل:

 

agribusiness2@gmail.com

از طریق ایمیل فوق در تماس باشید.

منابع مورد استفاده

1-   حشمتی رفسنجانی، محمد و ملکوتی، م.ج.1377. تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی در برگ پسته. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره 2، صفحات 345-351.

2-      حسینی فرد، سید جواد و همکاران، 1384. تشخیص نیاز غذایی پسته به روش دریس. موسسه تحقیقات پسته

3-  سجادی، ا.س.1371. روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS). انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب. 94 صفحه.

محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :