تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
» مطلب 43. آینده نامعلوم پایه وارداتی UCB1 در ایران :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» مطلب 42. مرور برنامه های بهاره باغات پسته :: ۱۳٩٦/۱/۱٤
» مطلب 41. چکیده‌ای از برنامه ‌های تحقیقاتی قابل اجرا در باغ های پسته :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٦
» مطلب 40. بررسی میزان سازگاری و ارزیابی میزان عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف پسته :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» مطلب 39. ارقام پسته دامغان :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» مطلب 38. تغذیه بهینه درختان پسته (1) :: ۱۳٩٤/٦/۱
» مطلب 37. ویژگی های کلی گونه های پسته به عنوان پایه :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» مطلب 36. چکیده ای از هرس تربیت درخت پسته :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» مطلب 35. تاثیر پایه‌های پسته بر رشد پیوندک و ارتباطات یونی تحت تنش شوری و بر :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» مطلب 34. عارضه PBTS در پسته های رویشی (کلونال) UCB1 در آمریکا :: ۱۳٩۳/٩/۳
» مطلب 33. کمی هم درد دل گفتن :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» مطلب 32. ارزیابی ظرفیت جذب عناصر نیتروژن˛ فسفر و پتاسیم و رشد ریشه در درخت پسته :: ۱۳٩۳/٦/۱٩
» مطلب 31. برآورد مقدار نیاز کود ازته در باغات پسته :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» مطلب 30 . علف های هرز در باغات پسته :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» مطلب 29. علل عارضه داغو در باغات پسته :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» مطلب 28 : اهمیت موضوع گرده افشانی در باغات پسته :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» مطلب 27. اهمیت محلولپاشی فروت ست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» مطلب 26 . برآورد نیاز گرمایی پروانه چوبخوار :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» مطلب 25. لزوم آزمایش ماسه و گچ قبل از مصرف در باغات پسته :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» مطلب 24. دوره آموزشی جامع پسته :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» مطلب 23. اصلاح خاک در باغات پسته (3) :: ۱۳٩٢/٩/۳
» مطلب 22. اهمیت پایه در باغبانی پسته :: ۱۳٩٢/۸/۱
» مطلب 21. محلول پاشی کلسیم در پاییز :: ۱۳٩٢/٧/٢
» مطلب 20. نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی - ترویجی پسته :: ۱۳٩٢/٦/٢
» مطلب 19. کنگره ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» مطلب 18. چند نکته در خصوص آزمایش برگ پسته :: ۱۳٩٢/٥/۱
» مطلب 17. اهمیت تغذیه پسته در زمان پر کردن مغز :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» مطلب 16. زنبور های مغز خوار پسته :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» مطلب 15. خلاصه ای از بیماری خشکیدگی سرشاخه های درختان پسته :: ۱۳٩٢/۳/٤
» مطلب 14. نکات کلیدی تغذیه پسته 2 :: ۱۳٩٢/٢/۱
» مطلب 13. جدول گزارش عملیات باغی :: ۱۳٩٢/۱/۸
» مطلب 12. مهمترین فاکتور های موثر در عملکرد کمی و کیفی محصول پسته :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» مطلب11. معرفی سموم علفکش پیش رویشی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» مطلب 10. نقل از خبرگزاری کشاورزی ایران:معرفی ارقام هیبرید پسته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» مطلب 9 . توصیه عمومی اصلاح خاک در باغات پسته(2) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» مطلب 8. توصیه عمومی اصلاح خاک در باغات پسته(1) :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» مطلب 7. توصیه عمومی مصرف کود های ماکرو (N‐P‐K)در باغات پسته بارور :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» مطلب 6. نکات کلیدی تغذیه پسته (1) :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» مطلب 5. خدمات مشاوره و نظارت فنی باغات پسته :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» مطلب 4. کنترل آفلاتوکسین در پسته :: ۱۳۸٧/۱/٥
» فصل 3. کنترل آفات - بیماری و علف های هرز پسته :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» فصل 2 . خاک - آب و تغذیه (کود دهی) پسته :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» فصل ۱. اثر خواص فیزیولوژیک در عملکرد کمی و کیفی محصول پسته :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» مقدمه :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :