تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩۱/۸/۱٠

توصیه عمومی مصرف کود های ماکرو (NPK)در باغات پسته بارور

١. کود های ازته: کود های ازته موقعی موثر اند که به دفعات و در هنگام رشد گیاه به درخت داده شوند.زمان بهره گیری از نیتروژن خاک در درختان پسته غالبا از اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد ماه است. کود های ازته مناسب باغات پسته کود نیترات آمونیوم ( 33%)  و سولفات آمونیوم(  21%)  میباشند. کود اوره برای خاک های مناطق پسته کاری که دارای آهک بالایی هستند مناسب نمیباشد. زیرا این کود در محیط قلیایی تجزیه شده و به صورت آمونیاک متصاعد میشود. همچنین برای قابل جذب شدن نیاز به میکرو ارگانیسم های مخصوصی دارد و میبایست توسط باکتری های اوره آز هیدرولیز شده و بوسیله نیتریفیکاتور ها به نیتریت و نهایتا به نیترات تبدیل شود و به علت پایین بودن جمعیت میکرو ارگانیسم های مذکور در خاک های شور راندمان جذب ازت از کود اوره بسیار کم است. نیاز تقریبی پسته به ازت ۶٠٠ گرم به ازای هر اصله درخت میباشد که در صورت استفاده از کود های آلی ٣٠٠ گرم به ازای هر اصله درخت کافی است. میزان توصیه عمومی مصرف کود های ازته با توجه به دور آبیاری و سن درخت برای درختان بالای ١٢ سال با دور آبی ٣۵ الی ۴۵ روز ۶٠٠ کیلوگرم در هکتار می باشد.

٢. کود های فسفره: از کود های فسفاته قابل استفاده در باغات پسته میتوان به سوپر فسفات ساده  (20%) و فسفات آمونیوم ۴۶ %اشاره کرد. نیاز درختان پسته در صورت کمبود فسفر حدود 300-600 گرم از کود های فسفاته فوق میباشد.. در صورت استفاده از کود های حیوانی ٣٠٠ گرم کود فسفره به ازای هر اصله درخت کافی به نظر می رسد.

٣. کود های پتاسه: کود های پتاسه مورد توصیه شامل سولفات پتاسیم ۴٨ % و نیترات پتاسیم می باشند که 3/2 آن به صورت سولفات پتاسیم (کانال کود زمستانه) و 3/1 الباقی به صورت نیترات پتاسیم توصیه میشود. برای برطرف کردن کمبود پتاسیم در درختان پسته میتوان 1-2 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به ازای هر اصله درخت به روش کانال کود و در زمستان استفاده نمود.

4. کود گوگرد کشاورزی: میزان مصرف کود گوگرد کشاورزی 1-3 کیلوگرم به ازای هر اصله درخت (0.5 تا 1.5 تن در هکتار)  به صورت مخلوط با کود حیوانی و در کانال کود میباشد.

۵. کود های آلی: میزان معمول مصرف کود های دامی پوسیده 30-40 تن در هکتار و یا 10-30 تن کود مرغی می باشد که به روش کانال کود مصرف میشوند. 

 

تحقیق و گرد آوری

مهندس محسن حیدری

 

منابع:

اصول کاربردی کاشت و مراقبت باغ پسته

اصول داشت و برداشت پسته ( ٢) - (دفتر خدمات و تکنولوژی آموزشی وزارت جهاد کشاورزی)

نشریه شماره ١ انجمن پسته ایران

محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :