تحقیقات پسته
(خدمات مشاوره باغات پسته)
صفحات وبلاگ
نویسنده: محسن حیدری - ۱۳٩٢/٤/۱٥

اهمیت تغذیه پسته در زمان پر کردن مغز

متن ذیل خلاصه ای از "مقاله نیاز غذایی درختان بارور پسته" نشریه شماره 130 جهاد کشاورزی استان یزد نوشته مهدی کریمی زارچی و محمد رضا وظیفه شناس میباشد.

نیاز غذایی هر اصله درخت 20 ساله پسته شامل:

ازت (نیتروژن):

در سال پر بار 800 گرم  ازت خالص برابر 1700 گرم اوره

در سال کم بار 700 گرم ازت خالص برابر 1500 گرم اوره

فسفر :

در سال پر بار 130 گرم  P2O5 برابر 270 گرم سوپر فسفات تریپل

در سال کم بار 166 گرم  P2O5 برابر 345 گرم سوپر فسفات تریپل

پتاسیم:

در سال پر بار 1088 گرم  پتاس خالص برابر 2622 گرم سولفات پتاسیم

در سال کم بار 480 گرم  پتاس خالص برابر 1156 گرم سولفات پتاسیم

نکات مهم:

-          در سال های پر بار حدود 70% و در سال های کم بار حدود 56% نیتروژن مورد نیاز پسته در مرحله پر شدن دانه جذب می شود.

-          در سال های پر بار حدود 95% و در سال های کم بار حدود 65% فسفر مورد نیاز پسته در مرحله پر شدن دانه جذب می شود.

-          در سال های پر بار حدود 93% و در سال های کم بار حدود 99% پتاسیم مورد نیاز پسته در مرحله پر شدن دانه (مغز رفتن) جذب می شود.

  تلخیص: مهندس حیدری

محسن حیدری
محسن حیدری کارشناس تحقیقات وتوسعه باغات پسته (از سال 1381 در زمینه تحقیقات و توسعه باغات پسته و نهاده های کشاورزی فعالیت دارم .) در استان های تهران - قم و قزوین به باغداران پسته خدمات مشاوره و نظارت فنی ارائه می شود. لطفا جهت اخذ اطلاعات مربوط به خدمات مشاوره به صفحه خدمات مراجعه فرمایید. agribusiness2@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :