مطلب 12. مهمترین فاکتور های موثر در عملکرد کمی و کیفی محصول پسته

 مهمترین فاکتور های موثر در عملکرد کمی و کیفی محصول پسته

 

1.     فاکتور های موثر اقلیمی در عملکرد

1.1 ارتفاع مناسب

1.2 تامین نیاز حرارتی

1.3 تامین نیاز سرمایی

1.4 دما و رطوبت مناسب در دوره تلقیح و رشد

 

2.     فاکتور های موثر ژنتیکی پایه و پیوند(رقم) در عملکرد

2.1  مقاومت پایه به تنش های محیطی (سرما، شوری، خشکی، بیماریها و غیره)

2.2  عملکرد بالقوه پایه

2.3  تجانس پایه و پیوند (رقم)

2.4  ویژگی های ژنتیکی رقم (وزن تر محصول، درصد محصول خشک، خندانی، پوکی، انس، درصد مغز به میوه خشک ، سال آوری و ...)

 

 3.     فاکتور های موثر فیزیولوژیکی در عملکرد

3.1  میزان سال آوری (تناوب باردهی)

3.2 نیاز های فیزیولوژیکی – اقلیمی ( نیاز حرارتی و نیاز سرمایی ارقام)

3.3 خواص فیزیولوژیک پسته (پوکی، خندانی و ...)

 

4.     فاکتور های مهم آب و خاک در عملکرد

4.1 تامین نیاز های آبی ( مقدار مناسب ، دور مناسب و روش مناسب آبیاری و تامین نیاز آبشویی )

4.2 شاخص های مناسب کیفی آب (شوری ، قلیاییت و مقادیر مناسب و متناسب آنیون ها و کاتیون ها در آب)

4.3 فاکتور های خاکشناسی

4.3.1 فاکتور های فیزیک خاک ( بافت، ساختمان، نفوذپذیری، پروزیته، رنگ و ...)

4.3.2  فاکتور های شیمی خاک ( شوری ، قلیاییت، سدیم تبادلی، مقادیر مناسب و متناسب عناصر ماکرو و میکرو المنت در خاک)

4.3.3  درصد مناسب مواد آلی در خاک

 

5.     فاکتور های موثر تغذیه ای در عملکرد

4.1 مقادیر مناسب و متناسب عناصر ماکرو و میکرو در آزمون برگ

4.2 مقدار مناسب و بهینه کود دهی مطابق با نیاز کودی درخت

4.3 روش و زمان مناسب کود دهی

 

6.     فاکتور های موثر به زراعی

6.1  هرس مناسب باردهی

6.2  تعداد مناسب پایه نر به ماده

6.3  کاهش خسارت سرمازدگی

 

7.     فاکتور های گیاه پزشکی

7.1 رعایت زمان مناسب کنترل آفات - بیماریها و علف های هرز

7.2 استفاده از روش یا روشهای تلفیقی مناسب کنترل آفات - بیماریها و علف های هرز

 7.3 نظارت دایمی وضعیت آفات - بیماریها و علف های هرز

 

مهندس حیدری

12/12/1391

/ 0 نظر / 119 بازدید