مطلب 6. نکات کلیدی تغذیه پسته (1)

نکات کلیدی تغذیه پسته (1)

-     میزان برداشت N-P-Zn  در میوه و برگ پسته در سال On به طور متوسط 2-6-5 برابر سال Off  میباشد.

-      همچنین مصرف عنصر K  در سال On   30%بیشتر میباشد. میزان جذب عناصر ماکرو در سال On N=135 K= 131 Ca= 86 Mg= 39 وP= 18  کیلوگرم میباشد.

-     مقادیر P و  N در دو حالت On و  Offدر زمان تشکیل مغز در همه اجزا کاهش داشته است و در درختان On کمتر از نمونه های Off بوده است. ولی در مورد تمرکز عناصر K ٬ Ca و Mg (دیگر عناصر ماکرو) در طول فصل افزایش داشته است. همچنین تمرکز عناصر Ca و Mg (بر خلاف عناصر P,N) در درختان On بیشتر از موارد Off بوده است.

-      عناصری که در طول دوره رویشی سال Off ذخیره میشود در طول دوره زایشی سال On مصرف میشوند. فقط بین 20% تا 33% از NPK ذخیره شده در بافت های دایمی سال Off در برگ جذب میشوند.

-      تعادل عناصر و مدیریت عناصر خاکی باعث افزایش  تا بیش از 2 برابری عملکرد در باغات پسته خواهد شد.

-     با افزایش مقدار   Caدر خاک  میزان جذب  Bکاهش میابد و همچنین محلول پاشی Ca  مایع باعث کاهش اثرات مسمومیت B خواهد شد.

-      رقابت Ca با Mg در جذب خاکی : (مقادیر بالای گچ در خاک باعث افزایش جذب کلسیم میشود.)

-     بر هم خوردن تعادل بین کلسیم و منیزیم و کمبود Ca  باعث عارضه لکه پوست استخوانی میشود. محلول پاشی Ca  در کاهش این خسارت موثر میباشد.

-      مقادیر بالای کود K به خاطر کاهش Ca ,Mg  باعث کاهش محصول میشود.

 تحقیق و گردآوری

مهندس حیدری

/ 0 نظر / 44 بازدید