مطلب 18. چند نکته در خصوص آزمایش برگ پسته

چند نکته در خصوص آزمایش برگ پسته

  1. ارزیابی وضعیت تغذیه گیاه و تعیین کمبود ها و یا بیش بود عناصر در گیاه عموما بر پایه نتایج آنالیز برگ و گاها از روی علایم ظاهری برگ و یا محصول صورت میگیرید. همچنین برنامه های تغذیه ای باغ جهت تامین نیاز های کودی (اعم از عناصر پر مصرف و کم مصرف) و تعیین مقادیر مصرف کود های خاک مصرف و یا محلولپاشی ها می بایست مبتنی بر نتایج آنالیز خاک و برگ باشد.
  2. وجود عوامل محدود کننده در خاک اهمیت آزمایش برگ را دو چندان می نماید. . به عنوان مثال PH بالای خاک از جمله عوامل محدود کننده ای است که درخاک های شور و قلیایی مناطق پسته کاری وجود دارد، که این عامل محدود کننده باعث تثبیت و عدم حلالیت برخی از عناصر کم مصرف (آهن، منگنز، روی و غیره) موجود در خاک میشود و در نتیجه مقادیرعناصر موجود در خاک و یا کودهای خاک مصرف جذب گیاه نشده و لذا بررسی وضعیت کمبود احتمالی بالاخص درشرایط کمبود پنهان با آزمایش برگ امکان پذیر خواهد بود.
  3. زمان مناسب نمونه گیری: زمان مناسب نمونه گیری از برگ پسته جهت بررسی وضعیت عناصر در گیاه پس از پر کردن مغز ( از اواخر تیر تا اواسط مرداد ماه) است.
  4.  از هر قطعه باغ که از نظر مشخصات خاکشناسی و یا رقم پسته با هم متفاوت اند یک نمونه مرکب از 10 – 20 درخت و از هر درخت 4-5  برگ نمونه گیری میشود.
  5. نمونه های برگ میبایست از برگ های زیر برگهای انتهایی شاخه های بدون میوه و از برگچه های انتهایی، به طور تصادفی و از ارتفاع تقریبی 180-120  سانتی متری سطح زمین بسته به سن درخت، گرفته شوند.
  6. مشخصات نمونه های گرفته شده شامل نام باغ یا باغدار، شماره قطعه یا قطعات ، رقم پسته و تاریخ نمونه برداری در پاکت های مربوطه قید شود.
  7. نمونه ها ترجیحا در پاکت های کاغذی قرار داده شده و حداکثر 24 ساعت پس از نمونه برداری به آزمایشگاه ارسال گردد. ( نمونه ها را حداکثر به مدت دو روز می توان در دمای یخچال نگهداری کرد.)

 

مهندس حیدری

1/5/1392

 

/ 0 نظر / 265 بازدید