مطلب 43. آینده نامعلوم پایه وارداتی UCB1 در ایران

نقش کلیدی پایه در درختان میوه به عنوان یک اصل در باغبانی شناخته شده است. سازگاری پایه با پیوندک، جذب بهینه عناصر غذایی، مقاومت به خشکی‌، شوری، آهک خاک، مقاومت به بیماری‌ها و تنش سرمایی از مهمترین ویژگی های یک پایه مناسب است.

پایه (UCB1 (University of California Berkeley 1 که حاصل هیبرید کنترل شده بین گونه ای درخت منتخب آتلانتیکا به عنوان پایه والد مادری  و گونه اینتگریما به عنوان پایه والد پدری می‌باشد به علت مقاومت به بیماری خاکزی ورتیسیلیوم که از مهمترین محدودیت‌های باغ های پسته آمریکا است و همچنین پر رشدی و پر باری آن به عنوان عمده پایه تجاری پسته به صنعت باغداری آمریکا معرفی شد.

عمده تحقیقات صورت گرفته در مورد پایه های پسته در ایران بر روی پایه های بذری ارقام مختلف گونه اهلی (خوراکی) P. vera بوده است و عمدتا این پایه ها بر اساس مقاومت به تنش های مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. پایه های ارقام بادامی ریز، قزوینی و سرخس ارقامی بوده اند که به علت برتری در مقاومت به تنش‌ها به عنوان پایه برتر معرفی و بذر آنها به عنوان پایه مورد استفاده بوده است.

چند سالی هست که پایه های بذری و یا رویشی UCB1  با نام پایه آمریکایی و با برند های مختلف به عنوان پایه جدید به صنعت باغبانی پسته ایران معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه  های اولیه موئد رشد به نسبه مناسب این پایه می‌باشد به طوری که بخش عمده پایه های بذری UCB1 کشت شده در سال دوم قابل پیوند بوده اند. به عبارتی حداقل یک سال از نظر رشدی نسبت به پایه‌های بومی رایج در ایران زودتر قابل پیوند است. البته رشد پایه‌های کشت بافتی UCB1 به مراتب کمتر از  پایه‌های بذری آن می‌باشد.

علی رغم رشد مناسب این پایه در برخی مناطق خسارت سرمازدگی آن به وفور مشاهده می‌شود. نهال های غیر پیوندی دچار خشکیدگی کلی و یا جزئی شده‌اند که علت آن فعالیت بیولوژیکی این پایه تا اواخر پاییز و رکود دیر هنگام آن می‌باشد. در پایه‌های پیوند شده نیز ترک خردگی و سیاه شدن پوست پایه اولین علائم مشاهده شده می‌باشد.

با توجه به آینده نامعلومی که پیشروی این پایه پسته در ایران وجود دارد، لازم است در خصوص مواردی چون میزان مقاومت به شوری و خشکی، تطابق اقلیمی، میزان سازگاری با پیوند ارقام بومی ایران، تاثیر در تغذیه درختان پسته و سایر مواردی از این دست طرح تحقیقاتی اجرا شود تا با اتکا به نتایج این مطالعات بتوان نسبت به کاشت اصولی آن تصمیم گیری نمود.

 

حیدری

Agribusiness2@gmail.com

 

/ 0 نظر / 275 بازدید