مطلب 17. اهمیت تغذیه پسته در زمان پر کردن مغز

اهمیت تغذیه پسته در زمان پر کردن مغز

متن ذیل خلاصه ای از "مقاله نیاز غذایی درختان بارور پسته" نشریه شماره 130 جهاد کشاورزی استان یزد نوشته مهدی کریمی زارچی و محمد رضا وظیفه شناس میباشد.

نیاز غذایی هر اصله درخت 20 ساله پسته شامل:

ازت (نیتروژن):

در سال پر بار 800 گرم  ازت خالص برابر 1700 گرم اوره

در سال کم بار 700 گرم ازت خالص برابر 1500 گرم اوره

فسفر :

در سال پر بار 130 گرم  P2O5 برابر 270 گرم سوپر فسفات تریپل

در سال کم بار 166 گرم  P2O5 برابر 345 گرم سوپر فسفات تریپل

پتاسیم:

در سال پر بار 1088 گرم  پتاس خالص برابر 2622 گرم سولفات پتاسیم

در سال کم بار 480 گرم  پتاس خالص برابر 1156 گرم سولفات پتاسیم

نکات مهم:

-          در سال های پر بار حدود 70% و در سال های کم بار حدود 56% نیتروژن مورد نیاز پسته در مرحله پر شدن دانه جذب می شود.

-          در سال های پر بار حدود 95% و در سال های کم بار حدود 65% فسفر مورد نیاز پسته در مرحله پر شدن دانه جذب می شود.

-          در سال های پر بار حدود 93% و در سال های کم بار حدود 99% پتاسیم مورد نیاز پسته در مرحله پر شدن دانه (مغز رفتن) جذب می شود.

  تلخیص: مهندس حیدری

/ 0 نظر / 187 بازدید