فصل 2 . خاک - آب و تغذیه (کود دهی) پسته

 با توجه به اهمیت موضوع تغذیه در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول پسته در این فصل سعی بر آن شده تا چکیده ای از تحقیقاتی که از منابع و مراجع مختلف ( شرح منابع در انتها آمده است ) جمع آوری شده است  ارایه نموده تا مورد نقد و بررسی کارشناسان تغذیه گیاهی قرار گیرد و همچنین برخی از نتایج عملی تیمارهای کودی در باغات این مجموعه نیز آورده شده است.

خاک

 

l      خاک مناسب پسته

 l      روشهای اصلاح خاک های سدیک (قلیایی)

l      حدود طبیعی عناصر موجود در خاک در باغات پسته 

l      کشت پسته در رده های مختلفی از خاک با موفقیت انجام می شود. در مناطق پسته کاری ایران بافت شنی لومی که یک بافت متوسط میباشد بهترین محصول را تولید مینماید.همچنین در بافت های سنگین تر خاک مثل لوم – رسی – سیلتی و حتی لوم رسی محصول مناسبی تولید شده است.وجود زهکش های طبیعی همانند یک لایه شنی در عمق بیش از 2 متر از سطح خاک میتواند سنگینی بافت را جبران نماید. وجود خاک های کم عمق و یا سخت لایه باعث میشود که قسمت های هوایی و زیرزمینی درخت کوتاه مانده ٬ در نتیجه باروری و عملکرد آن به طور محسوسی کاهش یابد. درختان پسته در شرایط ماندابی رشد مناسبی ندارند. همچنین در خاک های دارای قلیاییتPH))  بالا جذب عناصر بالاخص عناصر میکرو ناچیز میباشد.

l      تنها را ه ممکن برای خارج ساختن نمک های محلول شستشوی خاک است. اما باید با احتیاط انجام شود چون اگر خاک های خیلی شور بدون در نظر گرفتن مواد اصلاح کننده  آبشویی شوند به خاک های قلیایی تبدیل میشوند. در خاک های شور به دلیل موجود نبودن سدیم روی سطح کلویید های رسی و در نتیجه نفوذ پذیری بهتر خاک اصلاح این نوع خاک معمولا بوسیله غرقاب کردن زمین انجام میگیرد . عمق خاکی که به این طریق اصلاح میشود حدوداً برابر عمق آبی است که در خاک نفوذ و از آن عبور میکند. 

 l      در خاک های قلیایی سدیم به صورت تبادلی روی ذرات کلوییدی قرار دارد. برای اصلاح خاک مورد نظر میبایست سدیم تبادلی به وسیله کلسیم جایگزین گردد. برای افزودن کلسیم به خاک منابع متعددی از جمله نمک های محلول ٬ آهک ٬ گچ و یا در خاک های آهکی با افزایش اسید یا مواد تولید کننده اسید (گوگرد)٬ کلسیم را وارد محلول خاک میکنند.

نکته: سدیم جزء عناصر ضروری نمیباشد. کلسیم ٬ منیزیم و سدیم خاک نسبت به هم و براساس نسبت جذب سدیمی (SAR) سنجیده میشود.حدود طبیعی ازت خاک تعیین نشده است.

 

 

آب و آبیاری پسته

 

جدول راهنمای آبیاری باغات پسته بر اساس روش آبیاری

 شیوه آبیاری                     بافت خاک          شیب زمین         دور آبیاری  طول ردیف (متر)

غرقابی (نواری )                   سنگین           0.4 – 0.1             35         100- 150

 غرقابی (نواری)                    متوسط           0.8 – 0.1             30         50 - 100

غرقابی (نواری)                     سبک            0.8- 0.1               25           30- 50

بابلر                            از سبک تا سنگین    -                         25-35        30- 100

 قطره ای                      از سبک تا سنگین    -                         10 – 20       60

جدول نیاز آبی باغات پسته (m3/ha/year  )

شیوه آبیاری  نیاز آبیm3/ha/year    عمق آبیاری (mm  )   جریان ورودیl/s

 

 غرقابی (نواری ) حدود 9000              200                   2- 4

غرقابی (نواری ) حدود 9000             150                    3- 5

 

 غرقابی (نواری ) حدود 9000             100                    5- 7

 بابلر                       6500              100- 200            -

 قطره ای           4000-  5000          100- 200            -

 جدول راهنمای تفسیر کیفیت آب آبیاری

معیار های کیفی آب            مناسب                      متوسط                    نامناسب     

شوری                              ٧۵/٠                              ٧۵/. تا ٣                     ٣

( میلی موس بر سانتی متر)

 سدیم (SAR)                     کمتر از 3                      3 – 9                      بیشتر از 9

کلر mol/m3                        کمتر از 4                      4 – 10                    بیشتر از 10 

بر      "                          0.75                    0.75 -2                     بیشتر از 2  

 بی کربنات mol/m3             کمتر از 1.5                  1.5– 8.5                   بیشتر از 8.5

  اسیدیته                         6.5 – 8.4   

 

 آبیاری مغناطیسی: به تازگی فن آوری های جدیدی با استفاده از تجهیزات مغناطیسی و الکتریکی جهت استفاده از آبهای شور در کشاورزی فراهم شده است. در این فرایند با اصلاح آب آبیاری خاک زراعی نیز اصلاح شده و از شوری و سفتی آن پیشگیری میشود و  خاک کلوخه و شوره نمیزند.همچنین معضل نفوذ ناپذیری و ماندابی شدن نیز تنها با اصلاح آب حل شده و فرایند شور و قلیا شدن خاک ها به علت آبهای سدیک متوقف میشود و خاک زراعی مجدد حاصلخیز میشود.

           

 تغذیه (کود دهی) پسته

 

1 . حدود مطلوب عناصر در برگ پسته 

عناصر ماکرو:

 

    ازت ۲- ۲.۲ ٪  فسفر ۰.۱- ۰.۱۴ ٪   پتاسیم ۱- ۱.۵٪  کلسیم ۱.۳٪  منیزیم ۰.۶٪

 

عناصر میکرو: مقادیر به   ppm

   آهن ۸۰-۱۰۰   روی ۱۰- ۱۵     منگنز ۳۰-۸۰    مس ۴       بر ۲۵۰

2 . تعادل بین عناصر در پسته

l      تعادل عناصر و مدیریت عناصر خاکی باعث افزایش  تا بیش از 2 برابری عملکرد در باغات پسته خواهد شد.

l      به طور مثال بر هم خوردن تعادل بین کلسیم و منیزیم در میوه پسته و کمبود Ca  باعث عارضه لکه پوست استخوانی در پسته میشود. محلول پاشی کلرور کلسیم به نسبت 2.5 در هزاردر یک نوبت  30- 40% از خسارت عارضه را کاهش میدهد.

3 . ضریب همبستگی عناصر برگ با عملکرد پسته  

 

عنصر

ازت  ۰.۱۰ 

فسفر ۰.۰۶ 

پتاسیم ۰.۱۳-

کلسیم ۰.۰۴ 

منیزیم ۰.۲۴ 

سدیم ۰.۲۰-

آهن  ۰.۰۸- 

منگنز ۰ 

روی ۰.۲۵ 

مس ۰.۰۵ 

بر ۰.۳۷- 

       

4. عناصر کلیدی در تغذیه پسته

l      پتاسیم برگ با عملکرد سال جاری همبستگی منفی و با عملکرد سال آینده همبستگی مثبت دارد. با توجه به اینکه تشکیل محصول سه ماه قبل از نمونه برداری برگ است ٬ در نتیجه زیادی محصول باعث مصرف و کاهش پتاسیم در شاخه باردار میشود و درصورتی که پتاسیم تامین نشود سرعت جذب با نیاز درخت همخوانی ندارد و لذا محصول سال آینده کاهش می یابد. l      براساس نتایج نهایی طرح فوق عناصر پتاسیم ٬ بر و روی در عملکرد و خندانی نقش اصلی را بازی می کنند.

 

l      نکته: با توجه به تفاوت هایی باغات از نظر مسایل مربوط به خاک ٬ آب و عناصر موجود در برگ دارند لذا برنامه ریزی کودی هر باغ پسته میبایست منطبق با شرایط آب و خاک و آزمایش برگ آن باغ باشد.

 

 

تحقیق و گرد آوری

محسن حیدری

 ایمیل: agribusiness2@gmail.com

 

heydaribusiness@yahoo.com

 (مطالب فوق در ماهنامه پسته کار چاپ شده است.)

 منابع:

l      موسسه تحقیقات پستهl      کتاب پسته و تولید آن در ایران (موسسه تحقیقات پسته ) 1374  l      تقویم باغات پسته  (موسسه تحقیقات پسته )l      سایت دنیای پستهl      نشریه فنی شماره 59 (ترویجی) ارتباط کمیت و کیفیت پسته با تغذیه      ( منصور ترابی ٬ محمد جعفر ملکوتی )l      تاثیر تعادل عناصر در تغذیه و افزایش کمی و کیفی محصول پسته ( ملکوتی)

 l      شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده عارضه لکه پوست استخوانی Epicarp lesion))

      حمید هاشمی راد – سعید طریقی (موسسه تحقیقات پسته ) 1379l      نتایج تحقیقات و طرح های آزمایشی  محقق در باغات پسته

 

 

/ 2 نظر / 542 بازدید
سلیمی

باعرض سلام و خسته نباشید، برای دستیابی به مقاله های سایت به رمز ورود نیاز است، چطور می توان به این رمز دسترسی پیدا کرد؟ با تشکر سلیمی

سعید

با تشکر از زحمات جنابعالی بسیار برای عالی بود در ضمن میخواستم ببینم آیا به نظر شما پسته در منطقه ارومیه قابل کشت میباشد؟ در صورت امکان بنده را راهنمایی فرمایید . با تشکر سعید