مطلب 21. محلول پاشی کلسیم در پاییز

محلول پاشی کلسیم در پاییز

متن ذیل خلاصه ای از مقاله " محلولپاشی کلسیم در پاییز میتواند عارضه اضمحلال پوست استخوانی را بهبود دهد" از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر حکم آبادی می باشد.

عارضه لکه پوست استخوانی  Endocarp Lesion))طی چند سال اخیر در مناطق پسته کاری کشور و به ویژه استان کرمان شیوع پیدا کرده است. این عارضه تا کنون بر روی ارقام کله قوچی، احمد آقایی و فندقی مشاهده شده و خسارت آن بر روی ارقام کله قوچی و احمد آقایی شدید میباشد. علایم عارضه از مرحله شروع تشکیل پوست استخوانی تا سخت شدن آن به صورت سیاه شدن پوست استخوانی از قسمت راس به سمت قاعده میوه که حدودا تا دو سوم آن را می پوشاند مشاهده می شود.

بررسی نقش عناصر پر مصرف و کم مصرف نشان داده است که عارضه مذکور در اثر برهم خوردن نسبت تعادلی بین کلسیم و منیزیم در اثر افزایش بیش از اندازه منیزیم در آب آبیاری باغ های پسته بوجود آمده و در واقع افزایش منیزیم سبب بروز کمبود کاذب کلسیم می شود. بهترین نسبت کلسیم به منیزیم وقتی است که این نسبت بیشتر از 2 باشد و وقتی این نسبت کمتر از 1 شود با مسمومیت منیزیم روبرو هستیم.

نتایج مقدماتی یک پروژه تحقیقاتی با محلول پاشی چند نوع کود کلسیم مایع در پاییز بعد از ریزش برگ ها نشان داد این عارضه تا حدود 90% کاهش می یابد.در اصل کلسیم محلول پاشی شده در پاییز در محور خوشه ها تجمع و در بهار از این عارضه جلوگیری می نماید. لذا پیشنهاد میگردد جهت کاهش عارضه در آبان ماه پس از ریزش برگ ها محلولپاشی با کود های کلسیمی در باغات انجام شود.

تلخیص: م.حیدری

2/7/1392

 

/ 1 نظر / 195 بازدید
محمد دشتی

متشکرم از راهنمای شما