مطلب 38. تغذیه بهینه درختان پسته (1)

مطلب 38. تغذیه بهینه درختان پسته (1)

عوامل متعددی در تغذیه بهینه درختان میوه و از جمله درختان پسته موثرند. از جمله این عوامل ویژگی های فیزیکی٬ شیمیایی٬ آلی و بیولوژیک خاک٬ کیفیت آب آبیاری٬ دور آبیاری٬ زمان و برنامه مناسب کود دهی٬ روش یا روش های مناسب کود دهی٬ کیفیت مناسب کود٬ تعداد مناسب دفعات کود دهی٬ مقدار متناسب نیاز کودی با سن گیاه٬ کانوپی درخت٬ بار سال جاری و بار سال آتی و تعادل بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است.

در این میان تغذیه بهینه مبتنی بر تعادل بین عناصر از اهمیت بسزایی برخوردار است. مصرف نامتعادل کود ها باعث بیشبود برخی از عناصر و اثرات سمیت ناشی از آن و یا کمبود های شدید و نهایتا کاهش عملکرد کمی و کیفی می‌شود. لازمه رسیدن به این تعادل غذایی استفاده از روش های نوین برنامه های تغذیه گیاهی از جمله روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) می باشد. این شاخص ها درصد مناسب و نسبت مناسب عناصر در برگ درخت را به عنوان شاخص های کلیدی تغذیه گیاهی بیان می‌کنند. خوشبختانه نرم های دریس برای پسته توسط اساتید محترم تغذیه گیاهی کشورمان در مقاطع مختلف بدست آمده است.

در روش دریس به دلیل ثابت بودن این نرم ها برای ارقام و اقلیم های متفاوت روش مناسب و دقیقی برای بررسی مسایل تغذیه ای پسته می‌باشد. (حشمتی رفسنجانی و ملکوتی 1377) در این روش به جای غلظت عناصر نسبت آنها مطرح است. همچنین بعضی از نسبت‌های عناصر غذایی مهمتر و معنی دار تر از بقیه می‌باشند. عملکرد بالا در صورتی بدست می‌آید که نسبت های مهم عناصر غذایی به مقادیر ایده آل نزدیک باشند. نتایج تحقیقات حسینی فرد  و همکاران 1384 نشان داد که ترتیب نیاز غذایی درختان پسته با عملکرد پایین در مناطق پسته کاری استان کرمان به صورت Mn>N>Zn>Cu>P>K>Ca>Fe>B>Mg  می‌باشد. که البته این ترتیب با نتایج حشمتی و همکاران متفاوت است.

روش دیگری که برای ارزیابی تعادل عناصر غذایی به کار می‌رود استفاده از شاخص تعادل غذایی (NBI) می‌باشد. این شاخص جمع کلیه شاخص های عناصر غذایی می‌باشد. هر اندازه شاخص تعادل غذایی به صفر نزدیک تر باشد، وضعیت تغذیه متعادل تر بوده و بالعکس مقادیر بالاتر این شاخص نشان دهنده عدم تعادل عناصر غذایی در زمان نمونه برداری است. (سجادی 1371)

 

حیدری


منابع مورد استفاده

1-   حشمتی رفسنجانی، محمد و ملکوتی، م.ج.1377. تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی در برگ پسته. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره 2، صفحات 345-351.

2-      حسینی فرد، سید جواد و همکاران، 1384. تشخیص نیاز غذایی پسته به روش دریس. موسسه تحقیقات پسته

3-  سجادی، ا.س.1371. روش تلفیقی تشخیص و توصیه (DRIS). انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب. 94 صفحه.

/ 0 نظر / 336 بازدید