مطلب 5. خدمات مشاوره و نظارت فنی باغات پسته

خدمات مشاوره و نظارت فنی باغات پسته

باغداران پسته این روزها با مسائل و مشکلات متعددی از جمله محدودیت هایی چون کم آبی ، کیفیت پایین آب و  خاک، استرس های اقلیمی(خشکی،گرما و سرمازدگی)، آفات، کیفیت پایین سموم و سایر نهاده ها، هزینه های بالای تولید، آلودگی محصول به زهرابه آفلاتوکسین ، مشکلات مربوط به صنعت فرآوری و بسته بندی و نهایتا بازاریابی محصول، دست به گریبانند. مشکلات مذکور نهایتا منجر به عملکرد پایین در واحد سطح و همچنین کیفیت نازل محصول میشود.

اهداف نهایی اجرای برنامه های مشاوره­ای- نظارتی در باغات پسته به شرح ذیل خلاصه میشود:

1-     افزایش بهره وری منابع و عوامل تولید

2-    ردیابی مشکلات و ارائه راهکار در جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول

3-     مطالعات و تحقیقات پایه و کاربردی

4-    نظارت بر مدیریت اجرایی مزرعه

 لذا در طرح پیشنهادی ذیل خدمات مشاوره و نظارت فنی باغات پسته در سه محور: برنامه های مدیریتی، تحقیقاتی و نظارتی ارائه شده است.

1.     برنامه های مدیریتی:

-         امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث باغات پسته

-         شناسنامه فنی باغ

-         ثبت و تحلیل آمارها

2 .     برنامه های مطالعاتی- تحقیقاتی:

-         مطالعات و تحقیقات پایه

-         نقشه های خاکشناسی و حاصلخیزی

-         اجرای طرح های پایلوت حاصلخیزی – تغذیه­ای

3.    برنامه های نظارتی:

-         آبیاری

-         تغذیه

-         گیاهپزشکی

-         سایر عملیات باغی

 

1 .  برنامه های مدیریتی:

-       1.1    امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث باغات پسته: یکی از دلایل ریشه ای مشکلات مربوط به باغداری و از جمله در باغات پسته کم توجهی به مطالعات و تحقیقات پایه ای هم از نظر مطالعات علمی و فنی پیش نیاز کشت و احداث باغات و هم عدم توجه به توجیه اقتصادی آن میباشد. لذا مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی اولین برنامه پیشنهادی مدیریتی جهت احداث باغات پسته میباشد. 

-         1.2 تهیه شناسنامه فنی باغ: به طور معمول نقشه­ها (نقشه توپوگرافی، قطعات باغ، نقشه خاکشناسی و آبیاری) و اطلاعات شناسنامه­ای قطعات باغ (رقم، سیستم کاشت، مساحت، سال کاشت، اطلاعات پایه­ای خاکشناسی (بافت،EC  و PH)، وضعیت سال آوری) ابزار آلات اولیه شناسایی، تفکیک و مدیریت باغات شناخته میشوند. لذا تهیه و تدوین شناسنامه فنی باغ از ملزومات اولیه مدیریت باغات محسوب میشود.

 

-         1.3 ثبت و تحلیل های آمار های کمی: مدیریت  یک واحد تولیدی برمبنای شناخت جامع منابع و عوامل تولید بنا شده است. خاک، آب، نیروی انسانی، نهاده ها و ماشین آلات به عنوان منابع و عوامل  تولید در واحد های تولید کشاورزی از جمله باغات پسته محسوب میشوند. وظیفه مدیر یک واحد کشاورزی ارتقا حداکثری بهره وری عوامل تولید میباشد. لذا در مدیریت تحلیلی پیشنهادی جمع آوری، تدوین و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به عوامل تولید، اساس برنامه­های مدیریتی را تشکیل میدهد.عملکرد نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در باغات پسته، میبایست ثبت و مورد تحلیل قرارگیرد. هدف از این کار به طور کلی کمک به مدیر باغ، با ارائه تحلیلهای فصلی و سالیانه به منظور استخراج شاخص ها و معیارهای کمی جهت نظارت و ارزیابی و همچنین کمک به بودجه­بندی صحیح سالیانه باغ براساس مستندات میباشد.

 

2.      برنامه های مطالعاتی - تحقیقاتی:

-         2.1  مطالعات و تحقیقات پایه:

-         مطالعات اقلیمی (گراف های دمایی، پراکنش بارندگی ، میزان تبخیر و تعرق و غیره) به عنوان پایه و اساس برآورد نیاز آبی ، نیاز های فیزولوژیک (نیاز سرمایی و حرارتی) و بیولوژیک (تشکیل میوه) مورد استفاده قرار میگیرند.

-         برنامه های تحقیقاتی جهت نهادینه کردن روش های جدید کنترل تلفیقی آفات، بیماریها و علف های هرز با تکیه بر روشهای کنترل بیولوژیک

-         اجرای متد های نوین باغبانی : روش های افزایش عملکرد کمی و کیفی، تامین نیاز های اقلیمی، روش های کاهش سرمازدگی،  روش های نوین هرس، فن آوری های روز آب و آبیاری و غیره.

 

-         2.2  تهیه و تدوین نقشه های خاکشناسی و حاصلخیزی: با عنایت به محدودیت های مربوط به منابع آب و خاک در اکثر مناطق پسته کاری کشور اعم از افت سفره های آبهای زیرزمینی و کیفیت نامناسب آب،  بافت نامناسب خاک ، شوری و قلیاییت بالای خاک، درصد پایین مواد آلی خاک، سطوح پایین و نا متعادل عناصر غذایی خاک ، وجود لایه های سخت و سایر مسائل مشابه مبتلا به در باغات پسته، مطالعات خاک و آب و ارائه راهکار ها در قالب نقشه های حاصلخیزی لازم و ضروری  به نظر میرسد.

 لذا  تهیه و تدوین نقشه های خاکشناسی و حاصلخیزی در کنار سایر اقدامات مطالعاتی پایه (آزمایش برگ) از برنامه های پایه ای پیشنهادی در زمینه مدیریت فنی باغات پسته محسوب میشود.

-         2.3 اجرای طرح های پایلوت حاصلخیزی-تغذیه ای:خروجی نتایج نقشه های خاکشناسی و حاصلخیزی به همراه سایر اقدامات مطالعاتی پایه (نتایج آزمایشات برگ) به عنوان اطلاعات خام و پایه ای به مدیر کمک خواهد کرد تا طرح های پایلوت تحقیقاتی را در راستای اصلاح خاک، حاصلخیزی و  اجرای برنامه های کود دهی(تغذیه ای) اعمال نماید. تحقیقاتی که نتایج آنها  نهایتاً منجر به ارائه راهکار های اجرایی در خصوص اصلاح خاک، حاصلخیزی و تغذیه (کود دهی) خواهند شد.   

 

    3.  برنامه های نظارتی:

-         3.1   نظارت بر برنامه آبیاری مزرعه :

تعیین نیاز آبی و امکان سنجی اجرای روش های نوین آبیاری، نظارت بر دور و روش  مناسب آبیاری، کیفیت آب آبیاری و ادوات و تجهیزات مورد استفاده در آبیاری 

-         3.2  نظارت بر برنامه های تغذیه (کود دهی) باغ:

 نظارت بر اجرای برنامه های خروجی تحقیقات حاصلخیزی و تغذیه مندرج در بند 2.2 در راستای اصلاح خاک، حاصلخیزی و تغذیه (کود دهی) مناسب باغ، نظارت بر زمان، مقدار و نحوه مصرف کود های شیمیایی، آلی و بیولوژیک در باغ.

-         3.3  نظارت بر کنترل آفات، بیماریها و علف های هرز:

نظارت مستمر ( مونیتورینگ ) وضعیت بیولوژی آفات، تعیین آستانه خسارت اقتصادی ، تعیین نوع یا انواع روش های مبارزه با تکیه بر مدیریت تلفیقی آفات ، بیماریها و علف های هرز، نظارت بر نوع، زمان،روش و دز سموم مصرفی.

-         3.4  نظارت بر عملیات باغی:

عملیات ماشینی، هرس،  واکاری،  پیوند ، سیلو و فرآوری کود آلی

لطفا در خصوص اخذ جزییات نحوه ارایه خدمات مذکور از طریق ایمیل در تماس باشید.

با تشکر

مهندس حیدری

 

email: heydaribusiness@yahoo.com

agribusiness2@gmail.com

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید