# باغات

مطلب 7. توصیه عمومی مصرف کود های ماکرو (N‐P‐K)در باغات پسته بارور

توصیهعمومیمصرفکودهایماکرو (N‐P‐K)درباغاتپستهبارور ١. کود های ازته: کود های ازته موقعی موثر اند که به دفعات و در هنگام رشد گیاه به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 89 بازدید