مطلب 22. اهمیت پایه در باغبانی پسته

اهمیت پایه در باغبانی پسته

موضوع پایه به عنوان یک عامل موثر در عملکرد پسته در تحقیقات داخلی کمتر مورد توجه محققین بوده است. با توجه به اهمیت پایه در کاهش اثر تنش ها (سرمای زمستانه،شوری خاک و آب، بیماریهای خاکزاد) و جذب عناصر تحقیق و بررسی عملکرد پایه های مختلف در تلفیق با ارقام تجاری بومی و یا غیر بومی در هر منطقه و نهایتا معرفی بهترین تلفیق پایه و پیوند در هر منطقه ای لازم به نظر می رسد. 

علی رقم قدمت کم پسته کاری در کالیفرنیای آمریکا موضوع پایه به عنوان یک عامل کلیدی در عملکرد باغات پسته مورد تحقیق بوده است. در سالهای اولیه کشت و کار پسته پایه اهلی (vera) به علت عدم مقاومت به نماتد ها و قارچ فیتوفترا حذف شد و پایه های آتلانتیکا و تربینتوس جایگزین پایه اهلی شدند که البته برتری آتلانتیکا در پیوند و یکنواختی موجب توسعه آن گردید. پایه های فوق نیز به علت حساسیت به بیماری های قارچی خاکزاد (پژمردگی ورتیسیلیومی) حذف و پایه اینتگریما به علت مقاومت به ورتیسیلیوم و سرعت رشد و زود باردهی جایگزین آنها شد. از هیبرید های بین گونه ای بین پایه آتلانتیکا (به عنوان پایه مادری) و اینتگریما (به عنوان پایه پدری جهت گرده) دو گونه جدید به نام های PGII و UCB1 بدست آمد که اولی حاصل تلاقی در محیط آزاد و دومی حاصل تلاقی کنترل شده پایه های انتخابی در محیط بسته بود. هم اکنون پایه دورگ UCB1 به علت قدرت رشد بیشتر و بالاترین عملکرد در بین گونه های مذکور پایه پسته رایج در کالیفرنیا است.

در بین پایه های فوق پایه تربینتوس به سرما نسبت به سایر پایه ها مقاوم تر است. همچنین این پایه اغلب بالاترین مقدار جذب مواد غذایی را داراست. پایه آتلانتیکا از نظر مقاومت به سرما بعد از تربینتوس قراردارد. این پایه به شوری نیز مقاوم است. پایه اینتگریما نیز چنانکه ذکر شد به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی مقاوم است و پر رشد بوده و پیوند زدن روی آن آسان است و درختان یکنواختی ایجاد می کند. پایه UCB1 به بیماریها (که از مهمترین مسایل در کالیفرنیا است) مقاوم بوده و از نظر عملکرد نیز بالاترین عملکرد را بین پایه ها دارد.

در بین پایه های مطالعه شده در ایران پایه بنه (mutica) به گونه های قارچ فیتوفترا دارای مقاومت بیشتری نسبت به پسته اهلی می باشد و به عنوان یک پایه مقاوم به نماتد مولد غده ریشه مطرح است. پایه کسور یا چاتلانقوش(khinjuk) پایه ای مقاوم به خشکی و کم آبی شناخته شده است. در شرایط شوری زیاد آب و خاک پایه سرخس مناسب می باشد. در بررسی اثرات پایه و پیوندک نیز بیشترین عملکرد در پایه بادامی و کمترین در پایه بنه بوده است. ترکیب پایه بادامی و پیوندک (رقم) احمدآقایی دارای بالاترین عملکرد بوده است. (تاج آبادی پور و اسماعیلی پور)

 

گردآوری

م.حیدری

1/8/1392

 

/ 0 نظر / 20 بازدید